Produktion av miljöinformation 

Till landskapens uppgifter hör att producera miljöinformation och öka miljömedvetenheten. I helheten ingår bl.a. att producera tillförlitliga forskningsdata och kontrolluppgifter, att arbeta för ökat miljöansvar bland medborgare och bättre miljöledningssystem i företagsvärlden och att ordna miljöfostran.

Till landskapets uppgifter hör också att följa upp områdesanvändningen, region- och samhällsstrukturen, den byggda miljön och kultur- och naturmiljöns tillstånd och utveckling samt att ta fram övervakningsinformation för vatten- och havsvården. Det är viktigt att landskapet utbyter miljöinformation med olika organisationer och att samarbetet mellan landskap, forskningsinstitut och företag också i fortsättningen är gott.

Landskapet ska också främja miljöfostran i samarbete med andra aktörer i regionen. Det är fråga om pedagogisk och pragmatisk verksamhet som riktar sig till allmänheten och som bidrar till att enskildas och sammanslutningars värden, uppgifter, kunskaper och verksamhetssätt förändras i en mer hållbar riktning.

I egenskap av sektorsövergripande aktör har landskapet stora möjligheter att effektivt främja hållbar utveckling, omställningen till ett kolsnålt samhälle, energi- och materialeffektivitet, klimatmålen och cirkulär ekonomi. Till landskapens uppgifter hör också samordning och rådgivning i klimat- och energieffektivitetsfrågor och främjande av cirkulär ekonomi.