Palvelukeskukset

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi ja järjestämislaiksi on esitetty säädettäväksi maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiöstä ja SoteDigi -kehitysyhtiöstä. Yhtiöiden asiakkaina voivat olla omistajat eli maakunnat ja niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä maakuntien tytäryhteisöt, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, sekä valtionhallinnon yksiköt.

SoteDigi-yhtiötä ja Vimana Oy:tä ohjataan ja kehitetään omistaja- ja strategisessa ohjauksessa yhtenä julkisen hallinnon konsernipalvelukokonaisuutena.

Yhtiöt toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vimana välittää SoteDigi-yhtiön palveluita maakunnille ja muille yhtiön palveluiden käyttöön oikeutetuille. Tämä sisältää mahdollisuuden myös palvelujen välittämisen ulosmyyntirajojen puitteissa yksityisille sote-palvelujen tuottajille niiden toimiessa julkisin varoin rahoitettujen sote-palvelujen tuottajina. Vimanan tehtävänä on SoteDigi Oy:n kehittämien järjestelmien ja sovellusten ylläpito, niiden käyttöönotot sekä palvelujen käyttö- ja tukipalvelujen tarjoaminen yhteistyössä sen yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

Vimanalla on vahva rooli yhteishankinnoissa ja kilpailutuksissa, joilla kehitetään SoteDigin kautta tulevia yhteisiä palveluja ja yhteisiä järjestelmiä, koska SoteDigin kehittämien ratkaisujen tulee olla käyttöönotettavissa kaikissa maakunnissa ja niiden tulee olla yhteensopivia myös maakuntien perusinfraratkaisujen kanssa. Vimanalle muotoutunee tätä kautta myös integraattorin roolia. 

Kasvupalveluvirasto vastaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan valtakunnallisista tietovarannoista,       -järjestelmistä ja -alustoista sekä digitaalisista palveluista ja niiden kehittämisestä.

Vimana Oy

Vimana Oy on maakuntalaissa säädettävää erityistehtävää toteuttava erityistehtäväyhtiö. Sen omistus on alkuvaiheessa valtiolla sataprosenttisesti. Omistuksesta 90 % siirtyy maakunnille jolloin valtiolle jää 10 prosentin omistusosuus. Vimana ei toimi markkinoilla. Vimana tuottaa in house-periaatteella palveluita omistajilleen. Toiminnassa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa infraa ja muita rakenteita mahdollisuuksien mukaan, mikäli tämä on hankintalain ja kilpailuoikeuden kannalta arvioiden mahdollista. 

Vimanan toimintaperiaatteena on, että palvelukeskuksen oma tuotanto ja osaaminen keskitetään kriittisiin palvelualueisiin ja digitalisaation edellyttämän kehittämisen ja toiminnan uudistamista tukevan muutostyön tarpeisiin.  

Yhtiön keskeisenä tehtävänä on kehittää ja järjestää asiakkailleen digitalisaatiota ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistäviä ICT-infrapalveluita, toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia järjestelmä-palveluita sekä ICT:n asiantuntijapalveluita. Yhtiö vastaisi perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. Yhtiön on tarkoitus kilpailuttaa maakunnille tietojärjestelmien ja perustietotekniikan yhteisiin alueisiin kuuluvia ratkaisuja. Maakunnilla olisi velvollisuus käyttää osaa Vimanan palveluista.

Vimana huolehtii kootuista, yhteisistä ja kansallisista ratkaisuista ja palveluista, kun taas maakunnat ovat vastuussa ja huolehtivat paikallisista ja alueellisista ratkaisuista. Rajanvetoa ja vastuiden jakaantumista maakuntien ja Vimanan välillä on työstetty maakuntien kanssa yhteisissä esiselvityshankkeissa. Esisuunnittelun ja sen pohjalta käynnistettyjen projektin avulla on laadittu ensivaiheen vastuujako ja palveluiden käyttöönottotaulukko. Vastuujakoa tarkennetaan maakuntien kanssa pidettävissä suunnittelukokouksissa.

Vimanan palvelut

Vimanan ensivaiheen palveluaihiot on kuvattu ja aikataulutettu. Palvelut ja hankesalkku täsmentyvät vuoden 2018 aikana. Vimana tiedottaa palveluista ja niiden aikatauluista suunnitelmien ja toteutusten edetessä. Palveluita kehitetään yhdessä maakuntien kanssa siten, että projekteissa on mukana pilottimaakuntia määrittelemässä ja testaamassa.

Palvelut rakentuvat seuraaville alueille:

 • Kansalliset tietojärjestelmät ja niiden integraatiopalvelut
 • Maakuntien yhteiset tietojärjestelmät ja niiden integraatiopalvelut
 • Tietotekniset asiantuntijapalvelut maakunnille
 • Yhteiset perustietotekniikkaratkaisut ja niiden kilpailutus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, kalle.toivonen(at)vimana.fi

SoteDigi Oy

SoteDigi Oy on laissa säädettävää erityistehtävää toteuttava erityistehtäväyhtiö. Valtio omistaa yhtiön sataprosenttisesti, mutta maakunta- ja sote-uudistuksessa omistus siirtyy pääosin maakunnille.

SoteDigi vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. Yhtiö toimii yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen parantaa tiedonkulkua, tiedolla johtamista ja auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä.

Yhtiön tehtävänä on muun muassa

 • toteuttaa kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon uusia digitaalisia ratkaisuja, hankkeita ja hankintoja

 • hillitä digitaalisilla ratkaisuilla sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua

 • mahdollistaa maakuntien sote-toiminnan digitalisoituminen

 • kehittää teknologinen ympäristö, jossa asukkaat saavat parempia palveluita yhdenvertaisesti koko Suomessa.

SoteDigin palvelut

SoteDigi toteuttaa tehtäväänsä hankkeiden kautta.

Hankesalkun kolme pääsisältöä ovat

 • asukkaan digipalvelut

 • tietojohtaminen ja

 • integraatiot.

Asukkaan digipalvelut on kohdennettu kaikille Suomessa asuville. Asukkaille rakennetaan loogisesti eheitä digitaalisia palvelupolkuja eli luodaan mahdollisuuksia omatoimiseen asiointiin netissä ja mobiilissa. Samalla kehitetään ohjaus- ja neuvontapalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää omatoimisen asiointikanavan lisäksi myös mahdollisuuden puhelinasiointiin. Pisimmällä asukkaiden digipalveluissa on Omaolo-palvelu, joka on syksyn 2018 ajan koekäytössä muutamilla paikkakunnilla ja laajenee valtakunnalliseksi palveluksi vuoden 2019 alussa.

Tietojohtamisen kokonaisuudessa rakennetaan järjestäjän työkaluja muun muassa maakuntien palvelu-, resurssi- ja kustannustietojen hallintaan ja johtamiseen, harmonisoidaan tietorakenteita ja luodaan tietomalleja.

Integraatioissa avataan sote-tietojen liikkuminen turvallisesti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin: palveluiden käyttäjille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä palveluiden järjestäjille eli maakunnille ja palveluiden tuottajille.  

SoteDigin hankesalkkuun otetaan uusia hankkeita tietyillä kriteereillä, joita ovat muun muassa hankkeen kansallinen vaikuttavuus, skaalautuvuus, yhteentoimivuus ja helppokäyttöisyys.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Harri Hyvönen, harri.hyvonen(at)sotedigi.fi

Kasvupalveluvirasto

Kasvupalveluvirastoa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 29.11.2018. Kasvupalveluvirasto muodostuu nykyisen KEHA-keskuksen TEM-toimialariippuvaisista tietohallintopalveluista ja TE-asiakaspalvelukeskuksesta. Viraston tehtävänä on tuottaa valtion ja maakuntien yhteiset kasvupalveluiden työkalut ja tiedolla johtamisen välineet. Se kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, jotta maakunta ja valtio saisivat tietoa mm. siitä, missä on vapaata työvoimaa, missä on pula osaajista, missä esiintyy kiivasta yritystoiminnan käynnistämistä ja missä yritykset hakevat tukea kasvaakseen ja kansainvälistyäkseen.

Virasto tarjoaa lisäksi keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa sekä käyttäjätukea tuottamiensa sähköisten palveluiden ja järjestelmien käytössä. Kasvupalveluvirastolla olisi myös eräitä maksatuksiin liittyviä tehtäviä.

Kasvupalveluvirasto ei ole uusi virasto. Edeltäjänsä kehittämis- ja palvelukeskuksen (KEHA) tavoin se on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virasto ja kiinteässä yhteydessä työ- ja elinkeinopolitiikan johtamiseen sekä valtakunnan tasolla että maakunnissa. Virastoa johtavassa ja valvovassa johtokunnassa olisi vahva maakuntien edustus.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, elina.isoksela(at)tem.fi