FI SV EN

Vimana Oy ja SoteDigi Oy

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi ja järjestämislaiksi on esitetty säädettäväksi maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiöstä ja SoteDigi -kehitysyhtiöstä. Yhtiöiden asiakkaina voivat olla omistajat eli maakunnat ja niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä maakuntien tytäryhteisöt, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, sekä valtionhallinnon yksiköt.

SoteDigi-yhtiötä ja Vimana Oy:tä ohjataan ja kehitetään omistaja- ja strategisessa ohjauksessa yhtenä julkisen hallinnon konsernipalvelukokonaisuutena.

Yhtiöt toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vimana välittää SoteDigi-yhtiön palveluita maakunnille ja muille yhtiön palveluiden käyttöön oikeutetuille. Tämä sisältää mahdollisuuden myös palvelujen välittämisen ulosmyyntirajojen puitteissa yksityisille sote-palvelujen tuottajille niiden toimiessa julkisin varoin rahoitettujen sote-palvelujen tuottajina. Vimanan tehtävänä on SoteDigi Oy:n kehittämien järjestelmien ja sovellusten ylläpito, niiden käyttöönotot sekä palvelujen käyttö- ja tukipalvelujen tarjoaminen yhteistyössä sen yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

Vimanalla on vahva rooli yhteishankinnoissa ja kilpailutuksissa, joilla kehitetään SoteDigin kautta tulevia yhteisiä palveluja ja yhteisiä järjestelmiä, koska SoteDigin kehittämien ratkaisujen tulee olla käyttöönotettavissa kaikissa maakunnissa ja niiden tulee olla yhteensopivia myös maakuntien perusinfraratkaisujen kanssa. Vimanalle muotoutunee tätä kautta myös integraattorin roolia. 

Vimana Oy

Vimana Oy on maakuntalaissa säädettävää erityistehtävää toteuttava erityistehtäväyhtiö. Sen omistus on alkuvaiheessa valtiolla sataprosenttisesti. Omistuksesta 90 % siirtyy maakunnille jolloin valtiolle jää 10 prosentin omistusosuus. Vimana ei toimi markkinoilla. Vimana tuottaa in house-periaatteella palveluita omistajilleen. Toiminnassa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa infraa ja muita rakenteita mahdollisuuksien mukaan, mikäli tämä on hankintalain ja kilpailuoikeuden kannalta arvioiden mahdollista. 

Vimanan toimintaperiaatteena on, että palvelukeskuksen oma tuotanto ja osaaminen keskitetään kriittisiin palvelualueisiin ja digitalisaation edellyttämän kehittämisen ja toiminnan uudistamista tukevan muutostyön tarpeisiin.  

Yhtiön keskeisenä tehtävänä on kehittää ja järjestää asiakkailleen digitalisaatiota ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistäviä ICT-infrapalveluita, toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia järjestelmä-palveluita sekä ICT:n asiantuntijapalveluita. Yhtiö vastaisi perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. Yhtiön on tarkoitus kilpailuttaa maakunnille tietojärjestelmien ja perustietotekniikan yhteisiin alueisiin kuuluvia ratkaisuja. Maakunnilla olisi velvollisuus käyttää osaa Vimanan palveluista.

Vimana huolehtii kootuista, yhteisistä ja kansallisista ratkaisuista ja palveluista, kun taas maakunnat ovat vastuussa ja huolehtivat paikallisista ja alueellisista ratkaisuista. Rajanvetoa ja vastuiden jakaantumista maakuntien ja Vimanan välillä on työstetty maakuntien kanssa yhteisissä esiselvityshankkeissa. Esisuunnittelun ja sen pohjalta käynnistettyjen projektin avulla on laadittu ensivaiheen vastuujako ja palveluiden käyttöönottotaulukko. Vastuujakoa tarkennetaan maakuntien kanssa pidettävissä suunnittelukokouksissa.

Vimanan palvelut

Vimanan ensivaiheen palveluaihiot on kuvattu ja aikataulutettu. Palvelut ja hankesalkku täsmentyvät vuoden 2018 aikana. Vimana tiedottaa palveluista ja niiden aikatauluista suunnitelmien ja toteutusten edetessä. Palveluita kehitetään yhdessä maakuntien kanssa siten, että projekteissa on mukana pilottimaakuntia määrittelemässä ja testaamassa.

Palvelut rakentuvat seuraaville alueille:

  • Kansalliset tietojärjestelmät ja niiden integraatiopalvelut
  • Maakuntien yhteiset tietojärjestelmät ja niiden integraatiopalvelut
  • Tietotekniset asiantuntijapalvelut maakunnille
  • Yhteiset perustietotekniikkaratkaisut ja niiden kilpailutus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, kalle.toivonen(at)vimana.fi

SoteDigi Oy

SoteDigi-yhtiö on laissa säädettävää erityistehtävää toteuttava erityistehtäväyhtiö. Se vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. SoteDigi-yhtiö toimii yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.

Yhtiön toimialana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen tietointegraation ja tiedolla johtamisen ja analytiikan uusien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottopalvelut. Yhtiöllä on vastuu käyttöön otettujen ratkaisujen vaativimmasta ylimmän tason käytön tuesta. Yhtiöllä on uutta luova, innovatiivisuutta edistävä kehitystehtävä. Yhtiö hyödyntää soveltuvin osin uusia, nousevia teknologioita, joita ovat mm. massadata (big data), IOT-ratkaisut, keinoäly ja robotiikka. 

SoteDigi-yhtiö  tavoittelee ensisijaisesti yhteiskunnallista tulosta. Omistamisen strateginen intressi on sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen infrastruktuurin kustannustehokas ja kustannusvaikuttava kehittäminen sekä tietojen ja tietojärjestelmien integraation ja yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen varmistaminen kansallisesti. SoteDigi-yhtiö ei toimi markkinoilla, vaan on maakuntien sekä valtion ja sen osana mahdollisesti Kelan osalta hankintalainsäädännön mukainen sidosyksikkö (in house -yhtiö).

Yhtiön ensimmäisiin hankkeisiin kuuluu yhdistetyn Virtuaalisairaala- ja ODA-hankkeen tuotosten jatkokehittäminen syksyn 2018 aikana siten, että kansalaisille (asukkaille) rakennetaan loogisesti eheät digitaaliset palvelupolut ja ammattilaisille tuotetaan eheä asukkaan tilannenäkymä hankkeiden tuottamiin tietoihin. Nämä kehitystulokset levitetään käyttöön yhteistyössä Vimana Oy:n kanssa viimeistään vuodenvaihteesta 2019/2020 alkaen. Myös UNA-hankkeen UNA YDIN-kokonaisuuden sisällyttämistä SoteDigin hankesalkkuun keskustellaan yhdessä UNA Oy:n kanssa. Yhtiön muut ensimmäiset kehityshankkeet tarkentuvat vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Harri Hyvönen, harri.hyvonen(a)sotedigi.fi