FI SV EN

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin suunniteltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kanssa.

Uudistus on koko valtioneuvoston yhteinen reformi. Viestinnän pääperiaatteet on linjattu yhteisessä viestintäsuunnitelmassa, jonka valmistelua sovittaa yhteen valtiovarainministeriö. 

Reformilla on yhteinen viestintäsuunnitelma  yhteinen visuaalinen ilme ja osin yhteiset perusviestit sekä yhteinen alueuudistus.fi -verkkoportaali. Ministeriöillä on myös omat hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat, sillä uudistusten kohteina ovat eri henkilöstö- ja asiakasryhmät.

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä toteutetaan valtakunnallisen viestintäryhmän ja sen ohessa toimivan toimitusneuvoston kautta. Asukkaille suunnatun viestinnän lisäksi huomioidaan tiedottaminen kuntien ja maakuntien poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan maakuntademokratian ja demokraattisen osallisuuden rakentamista ja sen edellyttämää viestintää.

Vuoden 2018 painopisteenä viestinnässä on erityisesti maakunnan tunnettavuuden lisääminen. Vuonna 2018 toteutetaan muun muassa erillinen "maakunta tutuksi" viestintäkampanja, jonka avulla lisätään tietoisuutta maakunnan toiminnasta ja sen vastuista.

Uudistuksen edellyttämät toimet tehdään muuttuvissa organisaatioissa ja tulevissa maakunnissa. Keskeisiä toimijoita ovat kunnat, kuntayhtymät ja valtion aluehallinto. Maakuntiin on nimetty maakunta-uudistuksen ja sote-uudistuksen viestintävastaavat (SOMA-viestijät). Ministeriöt tarjoavat tuleville maakunnille ja muutoksessa oleville organisaatioille viestinnän tukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee maakuntien sote-viestintää toteuttamalla muun muassa sote-sanastoprojektin, jonka ensimmäiset tuotokset valmistuvat keväällä 2018. STM kokoaa myös valinnanvapausviestinnän tukipaketin valinnanvapauspilotteja varten. Lisäksi STM, VM, Väestörekisterikeskus, maakunnat ja muut toimijat toteuttavat yhteisen verkkosisältöhankkeen, jossa tuotetaan määritetään asiakkaiden palvelupolkuja ja tuotetaan asiakastekstejä.

Viestinnän tavoitteet 

Tärkein viestinnän tavoite on mahdollistaa se, että rakenteiden ja toiminnan muutos toteutuu suunnitellusti. Tavoitteena on:

  • Viestiä monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti muutoksen tavoitteista, perusteluista ja vaikutuksista sekä varmistaa yhteisymmärryksen syntyminen muutoksen tarpeellisuudesta ja keinoista.
  • Varmistaa, että maakuntien toimijoilla ja muilla sidosryhmillä on tarvittava, oikea-aikainen ja riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä.
  • Tukea valmistelun avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, hyvien käytäntöjen jakamista sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistumista.
  • Varmistaa, että maakuntien palvelukseen siirtyvällä henkilöstöllä on tarvittava tieto muutoksista, perusteluista sekä niiden vaikutuksista ja että he osaavat toimia uusien käytäntöjen mukaisesti.
  • Varmistaa, että ihmisillä on tarvittava tieto siitä, miten muutos vaikuttaa heidän palveluihinsa ja oikeuksiinsa ja miten palveluja jatkossa saa sekä mistä voi saada lisätietoja.
  • Varmistaa, että viestintä on asiakaslähtöistä ja ymmärrettävää. Uudistus tehdään ihmisiä varten.

Tutustu tarkemmin: 

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM p. 0295 530 516
Viestintäasiantuntija Eeva-Kaisa Kivistö, VM p. 0295 530 387
Viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, STM p. 0295 163 133
Viestintäasiantuntija Minna Rantala, STM, p. 0295 163 042
Viestintäasiantuntija Arja Karasvirta, STM, p. 0295 163 518