FI SV

Valmius ja varautuminen

Maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen ovat maakuntien uusia tehtäviä. Jokainen maakunnan toimiala, kuten sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoimi, varautuu edelleen turvaamaan oman toimintansa jatkuvuuden häiriötilanteissa.

Maakunta koordinoi ja yhteen sovittaa toimialojen varautumista maakuntakonsernissa. Lisäksi maakunnan tehtäväksi tulee sovittaa yhteen maakunnan alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistä varautumista eli vastata siitä, että yhteistyö toimii myös häiriötilanteissa saumattomasti.

Yhteisellä varautumisella tarkoitetaan:

 • alueen kaikille toimijoille laaja-alaista, poikkihallinnollista, toimijat ja toimialat kokoavaa verkostomaista yhteistyötä ja sen järjestämistä;
 • yhteisten varautumiseen vaikuttavien ja varautumista edellyttävien asioiden käsittelyä;
 • kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumisesta

Yhteinen varautuminen maakunnan alueella ei rajoita tai korvaa eri toimialojen varautumisen johtamis-, yhteensovittamis- ja valvontatehtäviä ja -vastuita.

Maakunta päättää siitä, miten maakunnan järjestämisvastuulla olevat alueen toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät hoidetaan ja niihin liittyvät palvelut tuotetaan maakuntakonsernissa.
Maakuntavaltuusto tukee päätöksenteollaan yhteistä varautumista ja sen tavoitteellisuutta. Maakunta huolehtii alueen yhteisen varautumisen käytännön organisoinnista sekä toiminnan edellyttämistä riittävistä voimavaroista ja tarvittavista yhteistyörakenteista kuten valmiusfoorumien tai vastaavista toimielinten perustamisesta.

Kukin toimiala huolehtii omasta varautumisestaan niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti

Kukin toimiala kuten sosiaali- ja terveystoimi, ympäristöterveydenhuolto ja pelastustoimi vastaavat omasta varautumisestaan ja mahdollisesta toimialan yhteensovittamistehtävistä sekä maakunnan että keskushallinnon tasolla. Asianomainen ministeriö huolehtii toimialakohtaisen varautumisen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta.

Sisäministeriö vastaa yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta

Sisäministeriö vastaa siitä, että eri maakuntien varautuminen sovitetaan yhteen valtakunnallisesti. Sisäministeriö koordinoi myös alueellisen varautumisen tehtävien yleistä toimeenpanoa sekä tukee ja yhteen sovittaa maakuntien varautumisen valmisteluja. Tätä varten on perustettu esimerkiksi maakuntien varautumistehtävien valmistelijoiden verkosto, jossa on edustajat kaikista maakunnista ja keskeisistä ministeriöistä.

Aluehallintovirastojen muut varautumiseen liittyvät tehtävät jaetaan Pelastusopistolle ja lupa- ja valvontavirastolle

 • Alueelliset maanpuolustuskurssit siirrettäisiin aluehallintovirastojen lakatessa sisäministeriön alaisen Pelastusopiston tehtäväksi yhteistyössä puolustusvoimien kanssa
 • Pelastusopisto huolehtisi yksittäisiä maakuntia laajemmista harjoituksista yhdessä sisäministeriön ja maakuntien kanssa.
 • Valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi maakuntien laillisuusvalvonnasta, kun ne hoitavat yhteiseen varautumiseen liittyviä tehtäviään.

Varautumisen koordinaatio tiivistettynä:

 • Maakunnat huolehtisivat maakuntalaissa säädettävistä alueellisen yhteisen varautumisen tehtävistä, joiden tarkoituksena olisi yhteen sovittaa eri toimijoiden varautumista alueella.
 • Sisäministeriö huolehtisi valtakunnallisella tasolla maakuntien toiminnan yhteensovittamisesta yhteisen varautumisen osalta ja maakuntien tukemisesta.
 • Alueelliset maanpuolustuskurssit siirrettäisiin aluehallintovirastojen lakatessa sisäministeriön alaisen Pelastusopiston tehtäväksi yhteistyössä puolustusvoimien kanssa
 • Pelastusopisto huolehtisi yksittäisiä maakuntia laajemmista harjoituksista yhdessä sisäministeriön ja maakuntien kanssa.
 • Valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi maakuntien laillisuusvalvonnasta niiden hoitaessa yhteiseen varautumiseen liittyviä tehtäviään.
 • Ahvenanmaan valtionviraston tehtävänä olisi nykytilaa vastaavalla tavalla varautumisen yhteensovittaminen maakunnassa ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen siltä osin kuin tehtävät Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan.

Lue lisää: