FI SV

Beredningsgrupper

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har tillsatt en tjänstemannastyrgrupp och en projektgrupp för att bereda social- och hälsovårdsreformen, inrättandet av självstyrande områden och landskapsreformen.

Grupperna har till uppgift att bereda och genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet av landskapen i anslutning till reformen.

Projektgruppen har under sig grupper som bereder olika sakkomplex. 

Projektchef Päivi Nerg rapporterar direkt till ministrarna och ansvarar för föredragningen av ärenden som gäller projektet för ministerarbetsgruppen för reformer.

En parlamentarisk uppföljningsgrupp har tillsatts för projektet.

 

Statstjänstemannastyrgruppen

Tjänstemannastyrgruppen har till uppgift att säkerställa att projekten framskrider, att målen uppnås och resursfördelningen samt att se till att arbetet prioriteras och samordnas vid ministerierna.

 • Ordförande Päivi Sillanaukee, SHM
 • Vice ordförande, Martti Hetemäki, FM

Medlemmar:

 • Asko Välimaa, JM
 • Päivi Nerg, FM

Statstjänstemannastyrgruppen för frågor om landskapsreformen

Statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki är ordförande för tjänstemannastyrgruppen när gruppen behandlar frågor om landskapsreformen. Då samlas tjänstemannastyrgruppen med följande sammansättning:

 • Ordförande Martti Hetemäki, statssekreteraren som kanslichef, valtiovarainministeriö
 • Vice ordförande Päivi Sillanaukee, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

 • Asko Välimaa, kanslichef, justitieministeriet
 • Päivi Nerg, kanslichef, inrikesministeriet
 • Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
 • Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet
 • Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet
 • Päivi Nerg, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet

 

Projektgruppen

Projektgruppen har till uppgift att ansvara för beredningen och genomförandet av reformen i beredningsskedet samt utarbeta förslag till regeringspropositioner och fastställa propositionernas inbördes förhållanden.

 • Ordförande Päivi Nerg, projektchef, FM
 • Vice ordförande Kirsi Varhila, SHM
 • Vice ordförande Päivi Laajala, FM
 • Vice ordförande Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

 • Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet
 • Veli-Mikko Niemi, SHM
 • Outi Antila, SHM
 • Raija Volk, SHM
 • Pekka Järvinen, SHM
 • Päivi Salo, SHM
 • Jani Pitkäniemi, FM
 • Terhi Järvikare, FM
 • Hannu Mäkinen,FM
 • Auli Valli-Lintu, FM
 • Tuula Majuri, JM
 • Markku Pekurinen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Sekreterare Riitta-Maija Jouttimäki, SHM
 • Sekreterare Eeva Mäenpää, FM
 • Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund
 • Taina Susiluoto, ANM

Tekniskt sekretariat för styrgruppen och projektgruppen

 • Kari Haavisto, SHM
 • Tia-Maria Kirkonepelto, SHM
 • Jaana Aho, SHM
 • Heidi Tolvanen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
 • Jenni Lahtinen, avdelningssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet

   

Beredningsgruppen för översyn av pensionsbestämmelserna

En tjänstemannagrupp utvärderar och lägger fram förslag till ändringsbehov i det kommunala pensionssystemet med anledning av personalförflyttningarna i samband med social- och hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap.

Gruppen rapporterar senast 11.2.2016 om beredningen av den allmänna utvärderingen och lägger fram sina förslag före 15.3.2016. Läs mer >>

Ordförande:

 • Heli Backman, direktör, SHM

Medlemmar:

 • Juha Sarkio, avdelningschef, statens arbetsmarknadsdirektör, FM
 • Marja Isomäki, lagstiftningsråd, FM
 • Tuomo Mäki, finansråd, FM
 • Erik Strömberg, regeringsråd, SHM
 • Mikko Kuusela, övermatematiker , SHM
 • Marko Leimio, jurist, SHM
 • Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Fransiska Pukander, konsultativ tjänsteman, FM
 • Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden, Finlands Kommunförbund

Gruppen kompletteras vid behov.

Beredningsgruppen för en lag om ordnande och områdesindelningen

Gruppen har till uppgift att bestämma grunder för utformningen av självstyrande områden, kriterier för förutsättningarna att ordna social- och hälsotjänster samt utarbeta ett förslag till områdesindelning av de självstyrande områdena.

Ordförande:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, SHM

Medlemmar:

 • Satu Karppanen, SHM
 • Heli Hätönen, SHM
 • Päivi Salo, SHM
 • Auli Valli-Lintu, FM
 • Tarja Hyvönen, FM
 • Eeva Mäenpää, FM
 • Teemu Eriksson, FM
 • Pia Maria Jonsson, Institutet för hälsa och välfärd
 • Taina Mäntyranta, SHM, sekreterare
 • Anne Koskela, SHM, sekreterare
 • Anne Arvonen, SHM, sekreterare

Ständig sakkunnig:

 • Sami Uotinen, Finlands Kommunförbund
 • Taito Vainio, IM
 • Ilkka Kauppinen, HNS
 • Erkki Lehtomäki, Tammerfors stad

 

Beredningsgruppen för ordnandet av vården och en införandelag

Gruppen har till uppgift att sammanställa och bereda en helhet om en lag om ordnandet av vården och införandelagen. Gruppen beaktar det arbete som görs i andra grupper i införandelagens övergångsbestämmelser.

 • Ordförande Kirsi Varhila, SHM

Medlemmar:

 • Taina Mäntyranta, SHM
 • Anne Kumpula, SHM
 • Maritta Korhonen, SHM
 • Auli Valli-Lintu, FM
 • Eeva Nykänen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Sami Kouki, FM
 • Jouko Narikka, FM
 • Sami Kivivasara, FM
 • Helena Tarkka, FM
 • Juha Sarkio, FM
 • Pekka Järvinen, SHM, medlem och sekreterare
 • Eeva Mäenpää, FM, medlem och sekreterare
 • Tarja Myllärinen, Finlands Kommunförbund
 • Jaana Aho, SHM, sekreterare

Ständig sakkunnig:

 • Antti Kuopila, Finlands Kommunförbund
 • Mika Kättö, IM

Undergrupper till beredningsgruppen för ordnandet av vården och en införandelag

       

Beredningsgruppen för att utveckla tjänsteproduktionen 

Beredningsgruppen lägger fram förslag om hur man inom ramen för social- och hälsovårdens nya servicestruktur kan genomföra en integration av tjänster och obrutna servicekedjor. Detta innebär att alla social- och hälsotjänster i framtiden kommer att ledas som en helhet inom de självstyrande områdena. Tjänsterna förenas ur klientens synvinkel till en smidig vård- och servicekedja från basservice till specialtjänster. Avsikten är att på det sättet åstadkomma effektivare tjänster till lägre kostnad. Gruppens mandatperiod är 16.12.2015–15.4.2019.

Ordförande:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, SHM

Vice ordförande

 • Merja Mustonen, direktör, STM

Medlemmar:       

 • Annikki Niiranen, verkställande direktör
 • Eveliina Huurre, ledande expert
 • Aki Linden, verkställande direktör
 • Hanna-Leena Ojalainen, verksamhetschef
 • Kari Varkila, verkställande direktör
 • Timo Salmisaari, chef för psykosociala tjänster för vuxna        
 • Vilma Kröger, kommundirektör
 • Mauno Vanhala, professor i allmän medicin            
 • Riikka Slunga-Poutsalo, partisekreterare
 • Hanna-Kaisa Järvi, verkställande direktör
 • Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman  
 • Markku Tervahauta, sektordirektör
 • Riitta Liuksa, sektordirektör
 • Kati Kallimo, sektordirektör

Permanenta sakkunniga:

 • Jorma Komulainen, chefredaktören för God medicinsk praxis
 • Nina Hahtela, ordförande
 • Kimmo Tarvainen, överläkare
 • Harri Jokiranta, projektchef
 • Jussi Toppila, arbetsmarknadsråd
 • Virva Juurikkala, SHM, beredningsgruppens sekreterare
 • Pälvi Kaukonen, SHM, beredningsgruppens sekreterare

 

 

Beredningsgruppen för finansiering och resursstyrning

Gruppen har till uppgift att bereda förslag till modellalternativ för insamling och inriktning av finansieringen för social- och hälsovårdstjänsterna och de självstyrande områdenas övriga uppgifter inklusive konsekvensbedömningar.

Gruppen bereder principer och kriterier för fördelning av finansieringen till en finansieringsmodell. Här beaktas finansieringen för investeringar och finansieringen under en övergångstid. I samband med finansieringsmodellen ser man även över hur man med hjälp av finansieringen eller annan styrning kan styra skötseln av social- och hälsovårdstjänster och de självstyrande områdenas övriga uppgifter.  

Ordförande:

 • Päivi Nerg, FM

Medlemmar:

 • Terhi Järvikare, FM
 • Juha Majanen, FM
 • Markus Sovala, FM
 • Jani Pitkäniemi, FM
 • Outi Antila, SHM
 • Raija Volk, SHM
 • Annakaisa Iivari, SHM
 • Anne Kumpula, SHM
 • Päivi Salo, SHM
 • Tanja Rantanen, FM
 • Markku Pekurinen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Fransiska Pukander, FM, medlem och sekreterare
 • Markku Nissinen, FM, sekreterare
 • Pasi Pajula, SHM, sekreterare
 • Virpi Vuorinen, FM, sekretare
 • Arto Sulonen, Finlands Kommunförbund

Permanent sakkunnig:

 • Pekka Tulokas, ISM

 

Uppdragen för och medlemmarna i undergrupperna till beredningsgruppen för finansiering och resursstyrning är följande

 

Skattegruppen

 

Skattegruppen har till uppgift att utreda olika alternativ till ändringar av skattelagstiftningen som ska göras för finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt göra behövliga beräkningar som anknyter till dessa.

Ordförande:

 • Panu Pykönen, FM

Medlemmar:

 • Filip Kjellberg, FM
 • Merja Taipalus, FM
 • Tanja Rantanen, FM
 • Markku Nissinen, finansråd, FM
 • Heikki Viitamäki, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
 • Antti Alila, SHM
 • Fransiska Pukander, FM, medlem och sekreterare
 • Timo Annala, FM, medlem och sekreterare

Ständig sakkunnig:

 • Jukka Hakola, Finlands Kommunförbund

Gruppen för statsandelar

Gruppen ska utarbeta ett förslag till grunder för statsandelsfinansieringen för den basservice som kommunerna ansvarar för och utgående från detta utarbeta ett utkast till en reformerad lag om statsandelar till kommunerna.

Ordförande:

 • Jani Pitkäniemi, FM

Medlemmar:

 • Markku Nissinen, finansråd, FM
 • Arto Salmela, FM
 • Tanja Rantanen, FM
 • Merja Taipalus, FM
 • Tuomo Mäki, FM
 • Annika Klimenko, konsultativ tjänsteman, FM
 • Mikko Nygård, SHM
 • Anne Kumpula, SHM
 • Antti Väisänen, SHM
 • Sanna Lehtonen, Finlands Kommunförbund
 • Ville Salonen, FM, medlem och sekreterare
 • Minna-Marja Jokinen, FM medlem och sekreterare
 • Jussi Lammassaari, projektplanerare, FM

Ständiga sakkunniga:

 • Timo Ertola, UKM
 • Kirsi Kangaspunta, UKM

Gruppen för effekt- och kostnadsstatistik

Gruppen har till uppgift att bereda förslag till nationellt enhetliga mätare för bedömning av behovet tjänster och uppföljning av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna. Gruppen utarbetar även förslag till sammanställning av indikatorinformationen och bereder behövliga bestämmelser.

Ordförande:

 • avdelningschef Veli-Mikko Niemi, SHM
 • Vice ordförande: Tuomo Mäki, finansråd, FM

Medlemmar:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, SHM
 • Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Taru Koivisto, SHM
 • Pasi Koikkalainen, FM
 • Markku Mölläri, FM
 • Jenni Pääkkönen, FM, sekreterare
 • Tallamaria Maunu, specialsakkunnig, FM, sekreterare
 • Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman, SHM, sekreterare
 • Hannu Hämäläinen, SHM, sekreterare
 • Satu Kapiainen, överinspektör, SHM, sekreterare
 • Jani Heikkinen, projektchef, FM, sekreterare

Ständiga sakkunniga:

 • Jaakko Herrala, Birkaland
 • Sirkka-Liisa Olli, Norra Österbotten
 • Pekka Rissanen,  Institutet för hälsa och välfärd
 • Eeva Ketola,  Institutet för hälsa och välfärd
 • Päivi Tillman,  KELA
 • Tero Tyni, Finlands Kommunförbund

 

Beredningsgruppen för att bereda en lag om klienters valfrihet och förenkling av flerkanalsfinansieringen

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda lagstiftning som behövs för att genomföra  klientens valfrihet och förenkla flerkanalsfinansieringen.

Beredningsgruppens sammansättning:

 • Ordförande: Outi Antila, överdirektör, SHM
 • Vice ordförande: Kirsi Varhila, överdirektör, SHM

Medlemmar:

 • Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, FM
 • Auli Valli-Lintu, regeringsråd, FM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, SHM
 • Liisa Siika-aho, direktör, SHM
 • Eeva Vahtera, regeringsråd, ANM
 • Markku Pekurinen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd
 • Hennamari Mikkola, chef för forskningen om hälsotrygghet och rehabilitering, FPA
 • Jorma Mäkitalo, direktör, Arbetshälsoinstitutet
 • Tero Tyni, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund
 • Martti Virtanen, forskningsdirektör, Konkurrens- och konsumentverket

Sakkunnigsekreterare:

 • Pirjo Kainulainen, regeringsråd, SHM
 • Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Satu Kapiainen, överinspektör, SHM
 • Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Jukka Mattila, specialsakkunnig, FM
 • Fransiska Pukander, konsultativ tjänsteman, FM
 • Päivi Hämäläinen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
 • Miikka Rainiala, jurist, FPA

Teknisk sekreterare:

 • Kirsi Hiljanen, avdelningssekreterare, SHM

 

Nationella beredningsgruppen för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

Beredningsgruppen har som mål att stödja reformarbetet i landskapen i förberedelse-, berednings- och inledningsfasen. Med stöd avses i förberedelsefasen bildandet av nätverk mellan de ansvariga beredarna av social- och hälsovårdsreformen i landskapen, uppmuntran och vägledning i att ställa upp förändringsvisioner och mål samt utarbetandet av en förändringsplan för social- och hälsovården och förhandsutredningar. Efter att lagen om ordnandet av social- och hälsovården har trätt i kraft ges vägledning och råd i att genomföra riktlinjerna och följa upp genomförandet.

Gruppens mandatperiod är 23.5.2016 - 15.4.2019. Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen kan justera gruppens sammanställning alltid när det är ändamålsenligt och alltid vid övergång från en reformfas till en annan, dvs. från förberedelsefasen till berednings- och inledningsfasen.

Ordförande:

 • Ordförande: Salo Sinikka, förändringsledare, SHM
 • Vice ordförande: Varhila Kirsi, överdirektör, SHM och
 • Förändringsledare: Harju Pauli

Medlemmar:

 • Niemi Veli-Mikko, överdirektör SHM
 • Koistinen Eriikka, kommunikationschef SHM/Kommunikation
 • Nyholm Inga, konsultativ tjänsteman, FM
 • Jonsson Pia Maria, enhetschef enheten för reformer, Institutet för hälsa och välfärd
 • Itkonen Pentti, verkställande direktör, Eksote, Södra Karelen
 • Kinnunen Petri, professor, Lapplands universitet och enhetschef, Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området
 • Kuosmanen Pekka, tf. verkställande direktör, Siun sote, Norra Karelen
 • Leskinen Hannu, direktör, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, utredningsman Norra Österbotten
 • Luukkonen Aino-Maija, stadsdirektör, Borgå, Satakunta
 • Mäkijärvi Markku, cheföverläkare HNS, Nyland
 • Parpo Antti, förändringsledare, Egentliga Finland
 • Hakari Kari, förändringsledare, Birkaland.

Permanenta sakkunniga:

 • Järvinen Pekka, regeringsråd STM/STO
 • Mäenpää Eeva, regeringsråd FM    

Sakkunnigsekreterare:

 • Kallinen Salme, konsultativ tjänsteman STM/HTO
 • Mäntyranta Taina, medicinalråd STM/STO
 • Kuopila Antti, specialsakkunnig Finlands Kommunförbund
 • Teknisk sekreterare: Niemelä Katariina, projektsekreterare SHM

Social- och hälsovårdsreformens nationella kommunikationsgrupp

 • Ordförande: Eriikka Koistinen / SHM 
 • Virpi Kankaanpää / SHM                         
 • Leena Salonen / SHM                              
 • Eeva-Kaisa Kivistö / FM                              
 • Kaarina Wilskman / Institutet för hälsa och välfärd                         
 • Pi Krogell-Magni / Kommunförbundet                 
 • Saara Raudasoja / Eksote                       
 • Arto Salo / Åbo stad                     
 • Susanna Prokkola / Siunsote                   
 • Jaana Juutilainen-Saari / Helsingfors           
 • Jari Sihvonen / Norra Savolax förbund    
 • Niina Kauppinen / HUS   
 • Elina Kinnunen / Birkalands sjukvårsdistrikt 
 • Sekreterare: Minna Rantala / SHM