FI SV EN

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi hallituksen erottua perjantaina 8.3.2019. Valinnanvapauden jatkovalmistelulle ei näin ollen ole enää edellytyksiä ja valinnanvapauden pilotointia koskevat hakemukset raukeavat.

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista on tarkoitus kokeilla piloteissa eri puolilla Suomea. Pilotit voidaan aloittaa sen jälkeen, kun valinnanvapauden lainsääntö on vahvistettu.

Eduskunta käsittelee parhaillaan valinnanvapauden lakiesitystä osana maakunta- ja sote-uudistuksen lakipakettia. Tarkoitus on, että vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti. Valinnanvapauspiloteilla tuettaisiin valinnanvapauden toimeenpanoa.

Sote-keskuspilotit sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotit ajoittuisivat vuosille 2019–2020. Suunhoidon pilotointi toteutettaisiin vuosina 2019–2021. Pilotoinnin aikataulu tarkistetaan vielä, kun maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisaikataulu on varmistunut.

Valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 200 miljoonaa euroa. Pilotoinnin tavoitteena on, että siinä olisi mukana mahdollisimman laajasti kuntia ja kuntayhtymiä kaikista maakunnista.

Piloteista päätetään kun lainsäädäntö on varmistunut

Valinnanvapauslain varmistuttua voidaan tehdä lopulliset päätökset siitä, miten valinnanvapauspilotit toteutetaan. Myös reformiministerityöryhmän 15.5.2018 hyväksymät ehdolliset linjaukset ensimmäisistä pilottialueista ja niiden rahoituksesta tarkastellaan vasta sen jälkeen, kun lainsäädäntö on vahvistettu.

Uuden pilottihaun toteutuksesta ja aikataulusta sekä tarkennetuista hakukriteereistä kerrotaan sen jälkeen, kun lainsäädännön antamat reunaehdot ovat varmistuneet.

Tiedot kevään 2018 pilottilinjauksista ovat nähtävissä täällä.

Mitä piloteissa tehdään?

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Valinnanvapauspilottien avulla saadaan tärkeää tietoa valinnanvapausmallin toimivuudesta.

Valinnanvapauden pilotteja on neljänlaisia. Piloteissa kokeillaan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan valintaa sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttämistä. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä.

Pilottien lisäksi käynnissä on valinnanvapauskokeiluja (tunnetaan myös nimellä palvelusetelikokeilu).

Sote-keskus-pilotti

Sote-keskus-pilotissa maakunnan asukas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta hän saa tavallisimpia hoitajan ja lääkärin palveluita sekä ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluihin. Sote-keskus voi olla julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, jonka hankehallinnoija on hyväksynyt mukaan pilottiin valinnanvapauslain mukaisesti. Tavoitteena on pilotoida palveluntuottajille asetettavia ehtoja sekä sopimus- ja korvausmalleja.

Suunhoidon pilotti

Suunhoidon pilotissa maakunnan asukas voi valita hammashoitolan, josta hän saa suun ja hampaiden hoitoa. Hammashoitola voi olla julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, jonka hankehallinnoija on hyväksynyt mukaan pilottiin valinnanvapauslain mukaisesti. Tavoitteena on pilotoida palveluntuottajille asetettavia ehtoja sekä sopimus- ja korvausmalleja.

Asiakasseteli-pilotti

Asiakasseteli-pilotissa maakunnan asukas voi saada asiakassetelillä muun muassa sosiaalista kuntoutusta, kotipalvelua, asumispalveluja, vammaisten henkilöiden työtoimintaa sekä hammasproteettista hoitoa. Asiakas voi valita palveluntuottajaksi pilottialueella hyväksytyn tuottajan. Pilotin tavoitteena on erityisesti asiakassetelin käyttämiseen liittyvän palveluprosessin mallintaminen ja asiakassetelin arvon määrittäminen.

Henkilökohtaisen budjetin pilotti

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa ei erikseen määritellä, mitkä palvelut kuuluvat pilotin piiriin. Palvelut määrittyvät yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja asiakassuunnitelman mukaan. Pilotin tyypillisimpänä asiakasryhmänä ovat vanhukset ja vammaiset, joilla on jatkuva ja laaja-alainen hoidon tai avun tarve. Asiakas valitsee palveluntuottajan asiakassuunnitelmansa ja saamansa budjetin perusteella. Olennaista on pilotoida sitä, kuinka asiakkaan roolia kasvatetaan palveluista päättämisessä ja palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi sekä henkilökohtaisen budjetin laskemista.

Lisätietoja