Maakunnan väliaikaishallinto

Joka maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. 

Valmistelutoimielimen tehtävät 

Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on valmistella toimintaa ja taloutta maakunnan kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti. Valmistelutoimielimen tehtävänä on: 

  • kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi.
  • osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen.
  • osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen.
  • osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
  • valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä.
  • päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta.
  • osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen.
  • valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopivat kunkin maakunnan alueet toimijat, eli maakunnan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot.  Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava näiden organisaatioiden viranhaltijoista.  Viranhaltijoilla on oltava tehtävään riittävä asiantuntemus ja toimielimen kokoamisessa on noudatettava tasa-arvolakia.

Tarkoituksena on, että väliaikaishallinnon jäseninä toimivat viranhaltijat pysyisivät virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa. Heidät vapautettaisiin varsinaisista tehtävistään siten, että he voisivat tarvittaessa toimia valmistelutoimielimessä kokoaikaisesti. Virkasuhteen organisaatiot vastaisivat tänä aikana edelleen työnantajavelvoitteista. Valmistelutoimielimen jäsenet käyttäisivät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa, eivätkä he olisi tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia. He hoitaisivat tehtäviään maakunnan yleisen edun näkökulmasta.

Toimielin voi tehdä sopimuksia ja palkata työntekijöitä määräaikaisesti

Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti voimassa oleviksi korkeintaan vuoden 2019 loppuun saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Uudistuksen täytäntöönpanoa varten olisi mahdollista perustaa maakuntiin myös vapaaehtoisia poliittisia seurantaryhmiä. Ne eivät voisi kuitenkaan käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle säädettyä toimivaltaa, vaan voisivat välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan valmistelutoimielimelle.

Muiden viranomaisten on osallistuttava maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava maakunnalle siinä tarpeellista virka-apua.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on viestittävä valmistelun etenemisestä alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja muille yhteisöille sekä varattava näille tarvittaessa mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa olevista merkittävistä asioista. Viestinnässä on otettava huomioon kansalliskieliä koskevat velvoitteet.

Valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä maakunnan palvelukseen määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen saakka avustamaan toimielintä sen tehtävien hoitamisessa. Nämä henkilöt palkattaisiin maakuntaan virka- tai työsopimussuhteeseen ja heidän työnantajavelvoitteistaan vastaisi valmistelutoimielin toimikautensa ajan. Virkasuhteessa olevaan henkilöstöön sovellettaisiin, mitä hallituksen esitykseen sisältyvässä kunnan ja maakunnan viranhaltijasta annetussa laissa säädetään viranhaltijasta. Henkilöstö kuuluisi julkisten alojen eläkelain soveltamisalan piiriin.

Valtio myöntää maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin. Valtionavustuslain 5 §:ssä tarkoitettu avustus voidaan maksaa maakunnille ilman hakemusta eikä sen maksamiseksi edellytetä maakunnan osallistumista rahoitukseen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen on annettava maakuntavaltuustolle selvitys myönnetyn määrärahan käytöstä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM, p. 0295 530 266
Hallitusneuvos Ilkka Turunen, VM, p. 0295 530 097