Usein kysyttyä palvelutuottajalaista

Sosiaali- ja terveyspalveluja saisi tuottaa vain palvelun tuottaja, joka on rekisteröity ja jonka palveluyksikkö on rekisteröity palvelun tuottajien rekisteriin.

Julkisia sote-palveluja voisivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys ja ammatinharjoittaja sekä yhdistys, osuuskunta, säätiö tai muu yhteisö.

Kunnat eivät voisi tuottaa sote-palveluja.


Laissa määriteltäisiin mm. seuraavia perusvaatimuksia palvelun tuottajille.

  • Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.
  • Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asianmukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.
  • Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmukainen koulutus.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö.
  • Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Rekisteriviranomainen voisi tarvittaessa tehdä ennakkotarkastuksen palveluyksikössä ennen sen rekisteriin merkitsemistä. Ennakkotarkastuksessa selvitetään toimintaedellytykset sekä varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus.

Ennakkotarkastuksen tarpeellisuuden arvioinnissa otettaisiin huomioon erityisesti palvelun tuottajan toiminnan sisältö sekä asiakas- ja potilaskohderyhmä. Kaikki sairaalat ja vaativan sosiaalihuollon palveluyksiköt tarkistettaisiin ennen yksikön rekisteriin merkitsemistä.


Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ylläpitäisi valtakunnallista palvelun tuottajien rekisteriä palvelun tuottajien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröintiä, valvontaa ja tilastointia varten.

Rekisteriin sisältyisi julkinen tietopalvelu, jossa olisi kaikille saatavilla tiedot palvelujen tuottajista ja palvelutoiminnasta.


Palvelun tuottaja tarkoittaisi kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia tahoja niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Palvelun tuottaja voisi olla esimerkiksi maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö tai muu yhtiö, yhteisö, osuuskunta, säätiö tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Palveluyksikkö olisi se hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuus, jossa sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan.

Yhteinen palveluyksikkö tarkoittaisi palveluyksikköä, jossa toimivat palvelun tuottajat ovat sopimuksella valinneet vastuullisen palveluntuottajan edustamaan heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan tietyistä velvoitteista.


Palvelun tuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta vahvistettaisiin. Palvelun tuottajan tulisi laatia omavalvontasuunnitelma, johon kirjataan keskeiset toimenpiteet, joilla palvelun tuottajat itse valvovat palveluyksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas tai potilas saa laadukkaita ja turvallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällä tavoin voidaan ennen kaikkea ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä puutteita ja vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua niihin jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Valvontaviranomaisina toimisivat aluehallintovirasto ja Valvira. Avi valvoisi toimialueellaan palvelujen lainmukaisuutta ja antaa siihen liittyvää ohjausta. Valviran tehtävänä olisi yhdenmukaistaa valvontaa ja ohjausta sekä valvoa palveluja silloin, kun asiat ovat laajakantoisia, koskevat useamman aluehallintoviraston toimialuetta.

Ohjauksessa ja valvonnassa arvioitaisiin toiminnan riskejä ensisijaisesti yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa. Ohjaus- ja arviointikäynneistä ja niiden ohjelmasta sovittaisiin ennakkoon palvelun tuottajan ja asianomaisen palveluyksikön kanssa.

Valvontaviranomainen voisi tarkastaa palvelun tuottajan palveluyksiköiden toiminnan, toimitilat ja välineet myös ennalta ilmoittamatta.

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa tai toteuttamisessa havaittaisiin asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia, valvontaviranomainen voisi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta tietyssä määräajassa. Jos asiakas- tai potilasturvallisuus edellyttäisi, toiminta tai välineen käyttö voitaisiin määrätä välittömästi keskeytettäväksi.


Nykyisistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä luovuttaisiin ja kaikkia palvelujen tuottajia koskisivat jatkossa samanlaiset rekisteröintimenettelyt.

Palvelun tuottaja ja palveluyksikkö rekisteröitäisiin erillisinä hallintotoimina, mutta niitä voisi käytännössä koskea yksi yhteinen rekisteröinti-ilmoitus. Tämä keventäisi nykyistä lupa- ja ilmoitusmenettelyä ja mahdollistaisi palveluyksikön siirtämisen suoraan toiselle palveluntuottajalle.

Palvelua tuottava taho rekisteröitäisiin ensin ja tämä antaisi yleisen kelpoisuuden toimia yksityisenä palvelun tuottajana. Palveluyksikön rekisteröinnissä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöedellytyksiä.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaissa säädettäisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta. Palvelujen sisällöstä sekä asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään erikseen.

Laki koskisi kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia.

Sitä ei sovellettaisi palvelujen vastikkeettomaan tai satunnaiseen tuottamiseen.


Palveluyksiköt voisivat osoittaa pätevyytensä myös sertifioinnilla. Ennakkotarkastusta ei tarvitsisi tehdä, jos sairaalassa tai vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavassa palveluyksikössä on käytössä luotettava laadunhallintajärjestelmä, kuten sertifioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS) sekä sertifioitu ISO 9001 -järjestelmä. Lisäksi edellytettäisiin, että laadunhallintajärjestelmä sisältää omavalvontasuunnitelman.


Esitetyssä laissa ei erotettaisi julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan, vaan kaikkia kohdeltaisiin yhdenmukaisesti. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhden rekisteröintimenettelyn piirissä, mikä mahdollistaisi aiempaa paremmin joustavuuden sekä muutostarpeiden huomioon ottamisen asiakkaiden ja potilaiden palveluissa. Palvelun tuottajien rekisteröitymisvelvoite ei ole aiemmin koskenut julkisia sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia.


Palveluntuottajalain säännökset koskisivat kaikkia toimijoita. Lailla yhdenmukaistettaisiin julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajien toimintaedellytykset, rekisteröinti ja valvonta.

Erikoissairaanhoitoa koskevassa lainsäädännössä säädetään vaativan hoidon keskittämisestä ja esimerkiksi leikkauksille on tarkoitus asettaa tietyt vähimmäismäärät ja laatuvaatimukset. Nämä laatu- ja määrävaatimukset koskevat kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia.