Työterveyshuolto sote-uudistuksessa

Useimmat työssäkäyvät ihmiset saavat terveyspalvelunsa työnantajan kustantamana työterveyshuoltona. Tämä ei muutu nykyisestä.  Uutta on se, että kunnilta siirtyy maakunnille 1.1.2020 velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut.

Tavoitteena on työterveyshuollon integraatio eli yhteensovittaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palveluiden kanssa. Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa.

Maakunnalla on kaksi erillistä järjestämisvelvollisuutta, ja eri vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseksi:

  1. järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto maakunnan alueen työpaikoissa työskenteleville (terveydenhuoltolaki 18 §)
  • omana tuotantonaan. Tällöin maakunnan on yhtiöitettävä toiminta, mikäli maakunta tuottaa sekä työterveydenhuoltolain 12 §:n mukaisia ennaltaehkäiseviä että 14§:n mukaisia sairaanhoito- ja muita terveydenhuollon palveluita. 12§:n mukaisia palveluita ei tarvitse yhtiöittää, jos tuottaa vain niitä.
  • ostamalla muilta palveluntuottajilta (kilpailutus).

  2. järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto omalle henkilökunnalleen työnantajan roolissa
    (työterveyshuoltolaki 4 §).

  • omana tuotantonaan (edellyttää valvontaviranomaisen lupaa)
  • tuottaen palvelut yhdessä yhden tai useamman muun maakunnan tai kunnan kanssa
  • ostamalla palvelut muilta palveluntuottajilta (kilpailutus).

Tuottaessaan palveluita omalle henkilökunnalleen (yksin tai yhdessä muiden kanssa) maakunnan ei tarvitse yhtiöittää toimintaansa, vaikka maakunta tuottaisi työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisia palveluita. Ja hankintalain puitteissa maakunta voi silloinkin myydä osan palveluista, tosin sen määrä on hyvin pieni.

Väliaikaiset työterveyshuollon edustajat

Työterveyshuollon eri ammattiryhmiä ja palveluntuottajia edustavat yhdistykset ovat yhteistyössä STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa sopineet väliaikaisista työterveyshuollon edustajista maakunnissa (ks. listaus). Nämä henkilöt ovat lupautuneet edustamaan maakunnan alueella toimivia työterveyshuoltoja  siihen asti kun viralliset alueen työterveyshuollon edustajat on valittu.

Tukea maakunnalliseen järjestämiseen

Työterveyshuollon maakunnallista järjestämistä helpottamaan on koottu tietopaketit jokaista maakuntaa varten. Tietopaketit sisältävät olemassa olevan tilastotiedon maakunnan työikäisestä väestöstä, heidän tarpeistaan, maakunnan työnantajista, maakunnan alueella toimivista työterveyshuolloista ja heidän asiakaskunnastaan. Lisäksi tietopaketeissa on päätöksenteon kannalta keskeinen lainsäädäntö sekä työterveyshuollon järjestämisen ja tuottamisen eri vaihtoehdot seurauksineen. Tietopaketit löydät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Lisätietoa

lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM, p. 0295 163325