Palveluntuottajien korvaukset

Hallituksen ehdottamassa valinnanvapausmallissa sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan liikelaitos ja yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Mallin mukaan maakunta maksaa tuottajille palveluista korvauksen.

Palveluntuottajalle maksettavien korvausten on kannustettava tehokkaisiin palveluihin sekä edistettävä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä. Lähtökohtana on, että tuottajien odotetaan kilpailevan ensisijaisesti palvelujen laadulla. Sen vuoksi kunkin maakunnan maksamat korvaukset ovat pääsääntöisesti kaikille tuottajille samansuuruiset samasta palvelusta.

Sote-keskusten korvaukset

Maakunta maksaa sosiaali- ja terveyskeskukseen listautuneesta asiakkaasta kuukausittain vastuuaikaan sidotun kiinteän korvauksen (ns. kapitaatio). Korvaus perustuu kansallisiin tarvetekijöihin, joita ovat maakuntien asukkaiden ikä, sukupuoli, sairastavuus, työssäkäynti ja muut sosio-ekonomiset tekijät.

Kiinteässä korvauksen määrittelyssä huomioitavat tarvetekijät määritellään kansallisesti ja niiden käyttämisellä pyritään asiakaskohtaisen korvauksen painottamiseen, jotta korvaus tekisi asiakkaista yhdenvertaisia odotettavissa olevien kustannusten suhteen. Asiakkaan sairastavuuden sisällyttäminen tarvetekijöihin edesauttaa painotuksen onnistumista. Kiinteän korvauksen osuus on vähintään 2/3 maakunnan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin osoittamasta määrärahasta.

Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa sote-keskukselle muita korvauksia, joita ovat

 • suoriteperusteiset korvaukset
 • kannustinperusteiset korvaukset (hoidon laadun, kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden tai maakunnan asettamien muiden tavoitteiden perusteella) ja
 • muut korvaukset (esim. asukastiheyden tai syrjäisyyden perusteella).

Suunhoidon yksikön korvaukset

Maakunta maksaa suunhoidon yksikköön listautuneesta asiakkaasta kuukausittain vastuuaikaan sidotun kiinteän korvauksen. Korvaus perustuu kansallisiin tarvetekijöihin, joita ovat maakuntien asukkaiden ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosio-ekonomiset tekijät.

Kiinteän korvauksen osuus on vähintään puolet maakunnan suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluihin osoittamasta määrärahasta.

Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa suunhoidon yksikölle muita korvauksia, joita ovat

 • suoriteperusteiset korvaukset
 • kannustinperusteiset korvaukset (esim. hoidon laadun ja vaikuttavuuden perusteella) ja
 • muut korvaukset.

Suunhoidon yksikön korvaukset vuosina 2022–2023

 • Vuosina 2022–2023 suun hoidon palveluyksikölle palveluja käyttävistä asiakkaista maksetaan kuukausittain korvaus kansallisesti määritellyillä tuottajakorvauksilla asiakkaiden lukumäärän perusteella.
 • Vuosina 2022–2023 hoitojakson aikainen kiinteä korvaus (palvelupaketti) määräytyy yleisempien hoitotoimenpiteiden sisältöjen ja niiden kustannusten perusteella. Kiinteän korvauksen maksatus päättyy hoitojakson päättyessä. Hoitojakson pituus voi vaihdella riippuen asiakkaan tarpeesta.
 • Kiinteän korvauksen lisäksi korvauksia voidaan maksaa suoritteiden perusteella.

Korvaukset maakunnan liikelaitoksen palveluissa

Maakunnan myöntämä asiakasseteli

 • Maakunnan liikelaitos korvaa palveluntuottajalle ennalta määrättyyn arvoon asti kustannukset palveluista, jotka asiakas on saanut maakunnan liikelaitoksen myöntämällä asiakassetelillä.
 • Maakunnan liikelaitoksen on määriteltävä asiakassetelin arvo siten, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus valita sillä maakunnan hyväksymä tuottaja. Asiakassetelin arvon määrittelyssä on lisäksi huomioitava kustannukset, jotka aiheutuisivat maakunnan liikelaitokselle vastaavan palvelun tuottamisesta.
 • Asiakassetelin arvon on oltava samasta palvelusta samansuuruinen eri tuottajille.
 • Asiakasseteliin voidaan liittää kannustinperusteinen osuus, jonka palvelun tuottaja saa silloin, kun annettu palvelu täyttää maakunnan etukäteen määrittelemät palvelun laadun ja vaikuttavuuden kriteerit.

Henkilökohtaisella budjetilla tarjottavat palvelut

 • Henkilökohtaisen budjetin suuruuden määrittämisessä on otettava huomioon asiakkaan palvelujen käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen maakunnan liikelaitoksessa maksaisi.
 • Henkilökohtainen budjetti on maksusitoumus, joka on tarkoitettu henkilön palvelujen ja tuen yksilölliseen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa, että asiakas ei saa henkilökohtaista budjettia rahana. Sen sijaan maakunnan liikelaitos korvaa suoraan asiakkaan valitsemille palveluntuottajille palvelut, jotka asiakas saa henkilökohtaisella budjetilla.
 • Henkilökohtainen budjetti muodostetaan palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella. Asiakas vastaa itse palveluntuottajalle niiden palvelujen kustannuksista, jotka eivät sisälly henkilökohtaista budjettia koskevaan asiakassuunnitelmaan.
 • Maakunnan liikelaitos korvaa palveluntuottajalle maakunnan ennalta määräämään arvoon asti kustannukset palveluista, joita asiakas saa henkilökohtaisella budjetilla.


Valinnanvapauslakiesitykseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Liitteet

Lisätietoja

ylitarkastaja Piia Pekola, STM, p. 0295 163 694
ylitarkastaja Mikko Meuronen, STM, p. 0295 163 641