FI SV

Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntien perustamista ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta seuraavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

Maakuntavaalit 

Ensimmäisten maakuntavaalien tarkka ajankohta selviää sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä. Lue lisää vaaleista, niiden toimittamisesta, äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta ja vaalien rahoittamisesta. 

Oikeusministeriö ja Kuntaliitto ohjeistavat väliaikaista valmistelutoimielintä, maakuntavaalilautakuntia sekä kuntien vaaliviranomaisia tarkemmin vaalien toimittamisesta lähempänä vaalien ajankohtaa. Kuntaliitto on julkaissut muistion vaalikelpoisuudesta. Oikeusministeriö järjestää myös tarvittaessa koulutusta maakuntavaalien toimittamisen tueksi. Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto toteuttavat viestintätoimenpiteitä vaaleja koskien.  

Verkko-osallistumispalvelut ja maakunnan aloitejärjestelmää koskeva suunnittelu

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratiapalveluja, joihin kuuluvat mm. otakantaa.fi-keskustelufoorumi, lausuntopalvelu.fi ja nuortenideat.fi. Palvelut on koottu demokratia.fi-sivustolle. Maakunnat voivat ottaa kyseiset palvelut veloituksetta käyttöön.

Maakuntalain mukaan maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Maakunnan 15 vuotta täyttäneillä asukkailla on myös oikeus tehdä aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi maakunnassa.

Oikeusministeriö valmistelee vuoden 2018 aikana uuden sähköisen maakuntien aloitejärjestelmän käyttöönottoa. Tavoitteena on, että Tavoitteena on, että sähköinen maakuntien aloitejärjestelmä on käytössä  silloin, kun maakuntalain osallistumista ja vaikuttamista koskevat pykälät tulevat sovellettaviksi.

Otakantaa.fi 

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua. Palvelussa voi avata ja osallistua erilaisiin keskusteluihin ja kyselyihin, jotka löytyvät eri aiheisiin liittyvien hankkeiden alta. Organisaatiot, kuten maakunnat voivat liittyä palveluun ja käyttää palvelua veloituksetta.

Ohjeet uuden organisaation lisäämiseksi palveluun
Ohjeet osallistumishankkeen avaajalle

Lausuntopalvelu.fi 

Lausuntopalvelu.fi on verkkopalvelu, joka toteuttaa julkishallinnon lausuntomenettelyn sähköisenä palveluna. Palvelun tarkoitus on tehostaa lausuntomenettelyä tarjoamalla kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukainen verkkopalvelu, jossa voidaan julkaista lausuntopyyntöjä, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja.

Palvelulla on tarkoitus helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua. Palvelu on käyttäjille maksuton ja sitä ylläpitää oikeusministeriö. Maakunnat voivat ottaa palvelun käyttöönsä veloituksetta. 

Lausuntopalvelu.fi käyttöohjeet

Nuortenideat.fi 

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Palvelun avulla viranomaiset voivat kuulla nuoria esimerkiksi järjestämällä nuorille suunnattuja kyselyitä. Maakunnat voivat ottaa palvelun käyttöönsä veloituksetta. 

Tietoa palvelusta ja palvelun käyttöohjeet

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä kielivähemmistön vaikuttamistoimielinten asettaminen

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2021 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet yhteistyössä käytännön oppaita vaikuttamistoimielinten perustamiseen ja toimintaan maakunnissa. Niissä tuodaan esille vaikuttamistoimielinten juridinen tausta ja toiminnan reunaehdot, jotka maakunnille säädettävä toimiala ja tehtävät asettavat. Lisäksi oppaissa esitellään hyviä toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin. Niihin on koottu myös esimerkkejä, jotka koskevat mm. vaikuttamistoimielinten vaihtoehtoisia valintatapoja (esim. nuorisovaltuusto), kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta. 

Opas maakunnallisen nuorisovaltuuston tai muun vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän perustamiseen ja toimintaan (suomeksi)

Handbok för landskapets ungdomsfullmäktige (på svenska)

Opas maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen ja toimintaan (suomeksi)

Handbok för landskapets äldreråd (på svenska)

Opas maakunnallisen vammaisneuvoston perustamiseen ja toimintaan (suomeksi)

Handbok för landskapets råd för personer med funktionsnedsättning (på svenska)

Tukea vammaisten henkilöiden osallisuuden järjestämiseen saa myös Suomen  YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien toimintaohjelmasta 2018 - 2019.

Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan (suomeksi)
Handbok för landskapets påverkansorgan för den språkliga minoriteten och för samiskan (pdf)

Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan (inarinsaameksi)

Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan koltansaameksi)

Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan (pohjoisaameksi)

Maakunnan osallistumisjärjestelmä ja osallistumista koskevat strategiset tavoitteet sekä viestintä ja vuorovaikutus

Maakunnassa tulee suunnitella se, millaisia osallistumiskeinoja ja –menetelmiä sekä rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön ja mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat strategiset tavoitteet. Valmistelu on hyvä kytkeä maakuntastrategian valmistelun yhteyteen. Strategiaa voidaan tarvittaessa toimeenpanna yksityiskohtaisemman osallisuusohjelman  tai –suunnitelman avulla. Maakunnan ja jo väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee tiedottaa maakunnan toiminnasta, tai maakunnan perustamista koskevasta valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja yhteisöille.

Esimerkkejä maakuntien valmistelun etenemisestä:

Esimerkkejä osallisuusmalleista

Osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä

Digitaalisia menetelmiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Valtiovarainministeriön koordinoimassa avoimen hallinnon ohjelmassa on valmistunut tukipaketti, joka sisältää tietoa avoimen hallinnon yhteisistä periaatteista ja ohjeita keskeisimpiin toimenpiteisiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Paketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoimen hallinnon tarkistuslistan. Sitä voi tilata osoitteesta avoinhallinto(a)vm.fi

Muita linkkejä:

Kumppanuus ja vuorovaikutus

Järjestöjen ja maakuntien kumppanuuden tueksi on tehty opas "Järjestöt maakunnan kumppanina – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen". Sen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Oppaassa esitellään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan ja millaisia malleja ja työkaluja järjestöjen sekä maakunnan tai kunnan välisen kumppanuuden ja yhteistyön rakentamiseen on olemassa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä käytänteitä ja esimerkkejä kansalaisjärjestöiltä ja maakuntavalmistelijoilta eri puolilta Suomea.

Järjestöt maakunnan kumppanina -opas (suomeksi)

Organisationer som samarbetspartner till landskap -handbok (på svenska)

Esimerkkejä vuorovaikutusmalleista:

Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Maakuntauudistuksen tuloksena vastuu alueellisten etnisten suhteiden neuvottelukuntien koordinoimisesta siirtyy maakunnille. Oikeusministeriö on valmistellut oppaan niiden perustamisen toiminnan tueksi:

Opas maakunnan tai usean maakunnan yhteisen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimintaan

Koulutukset

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto suunnittelevat koulutuskiertuetta, jossa alueellisia vastuuvalmistelijoita ja päättäjiä tuetaan ja koulutetaan maakunnan osallisuus- ja vaikuttamiskeinoja koskevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön toimeenpanoon. Koulutus on tarkoitus toteuttaa maakuntavaalien jälkeen, jotta kohderyhmäksi voidaan ottaa myös vastavalitut luottamushenkilöt.

Sitä ennen, keväällä 2018 Kuntaliitto ja eri ministeriöt käynnistävät AKE-projektin pilottimaakunnissa koulutuspilotteja. Erityisenä fokuksena ovat käyttäjälähtöiset osallistumisen menetelmät, osallisuussuunnitelman tekeminen ja maakuntalain osallisuutta koskevien säännösten toimeenpano.  

Sopimukset ja palveluntuottajien ehdot

Asukkaiden osallistumisoikeuksia ja viestintää turvaavat velvoitteet tulee sisällyttää maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin ja ehtoihin, osana laajempaa sopimusvalmistelua.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi(a)vm.fi, puh. 02955 30122