Tukea työnantajayksiköille

KT Kuntatyönantajat tukee kuntia ja kuntayhtymiä henkilöstöä luovuttavina organisaatioina sekä uusia maakuntatyönantajia antamalla neuvoja ja ohjeita mm. henkilöstön siirtymisen periaatteisiin, liikkeenluovutukseen, henkilöstön sijoittamiseen, palvelussuhteeseen liittyviin etuuksiin ja yhteistoimintaan liittyvissä asioissa. Valtion puolella tukea muutoksen kohteena oleville virastoille antavat ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tarjoava KEHA-keskus ja aluehallintovirastojen Hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualue.

Kuntasektori

KT Kuntatyönantajat tukee kuntia ja kuntayhtymiä luovuttavina organisaatioina, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia luovutuksen saajina.

Muutostuen muotoja ovat muun muassa:

 • ohjeet, neuvot ja hyvien käytäntöjen levittäminen
 • verkostot
 • viestintä ja oppaat
 • tutkimukset, kyselyt ja tilastot.

Asiakokonaisuuksia ovat:

Kuntatyönantajat tukee kuntia ja kuntayhtymiä luovuttavina organisaatioina sekä uusia maakuntatyönantajia antamalla neuvoja ja ohjeita seuraavissa asioissa:

 • Henkilöstön siirtymisen periaatteet
 • Liikkeen luovutus
 • Ketä koskee; kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt, ulkoistetut palvelut
 • Tukipalveluhenkilöstön asema

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

 • Osaamis- ja henkilöstötarpeen ennakointi ja arviointi
 • Eläköitymisen ennakointi
 • Osaamis- ja henkilöstösuunnitelma
 • Urapolut ja uudelleen sijoittaminen
 • Uudelleen- ja täydennyskoulutuksen organisointi
 • Irtisanomisprosessit
 • Henkilöstön rekrytointikäytännöt
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky  

Henkilöstön sijoittaminen

 • Palvelussuhteen ehdot
 • Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät
 • Tehtävien muutokset

Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkojen harmonisointi

 • Vanhan työnantajan toimenpiteet
 • Vaativuusarvioinnin koordinaatio
 • Harmonisaation suunnittelu
 • Kokonaispalkitsemisen kehittäminen

Palvelussuhteeseen liittyvät etuudet

 • Paikalliset virka- ja työehtosopimukset
 • Henkilöstöetuudet

Yhteistoiminta

 • Yt-menettely
 • Työsuojelun yhteistoiminta

KT:n työmarkkinatutkimus

KT:n työmarkkinatutkimus tukee kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää valmistelua ja suunnittelua tuottamalla tilastoja tuleville työnantajayksiköille siirtyvästä kunnallisesta henkilöstöstä sekä kuntiin ja kuntayhtymiin jäävästä henkilöstöstä, palkoista ja työvoimakustannuksista. Työmarkkinatutkimus seuraa tilastoin ja kyselyin muutoksen etenemistä ja toteuttamista.

KT:n viestintä

Sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelusta kerrotaan KT:n verkkosivuilla ja Kuntatyönantaja-lehdessä. Ohjeita ja neuvoja välitetään myös KT:n yleiskirjeillä sekä suoraan KT-yhteyshenkilöille. Tavoitteena on tarjota työvälineitä muutosjohtamiseen ja hyvään esimiestyöhön.

Valtiosektori

KEHA-keskus ja aluehallintovirastojen HAKE-vastuualue tukevat oman hallinnonalansa virastoja tehtävien ja henkilöstön siirtoprosessien eri vaiheissa. Molemmat ohjeistavat siirtoja ja toimivat käytännössä mukana siirtoprosesseissa. Lisäksi KEHA-keskus ja HAKE-vastuualue tukevat virastoja muutoksen johtamisessa sekä edesauttavat henkilöstön hyvinvointia muutoksessa mm. henkilöstön ja esimiesten muutosvalmennuksella ja ajankohtaisviestinnällä. Lisäksi ne huomioivat annettavissa ohjeistuksissa tarpeet tehtävänkuvien kehittämiselle ja muuttamiselle siten, että tehtävät siirtyvät mahdollisimman ehjinä kokonaisuuksina tuleviin organisaatioihin.

KEHA-keskus ja HAKE-vastuualue ovat koonneet ensimmäiset tiedot siirtyviä tehtäviä ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa, KEHA-keskuksessa ja aluehallintovirastoissa hoitavasta henkilöstöstä henkilötyövuosina (htv). Tietoja tarkennetaan valmistelun edetessä.

Siirtyvän henkilöstön lopullinen määrittely virastoissa edellyttää ensin päätöksiä mm. valtiolta maakuntiin siirtyvistä tehtävistä, maakuntien yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä sekä maakuntien ja palvelukeskusten työnjaosta. Henkilöstösiirrot valtiolta -valmisteluryhmä määrittelee valtakunnalliset periaatteet ja antaa ohjeistuksen yhdessä KEHA-keskuksen ja HAKE-vastuualueen kanssa henkilöstön maakuntiin sijoittumisen valmistelulle valtion virastoissa syksyllä 2017.

Ohjeita väliaikaishallinnolle

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee nimetä henkilö, joka vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta.

Henkilöstöasioista vastaavan tulee olla valmisteluvaiheen aikana yhteydessä kuhunkin luovuttavaan työnantajayksikköön ja koordinoida tietojen kartoittamista. Valtion virastojen osalta henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä pyydetään olemaan yhteydessä yksittäisten virastojen sijaan Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalveluihin sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteiseen KEHA-keskukseen, jotka koordinoivat tietojen keruuta näiden virastojen osalta.

Erityisesti tulee varmistaa, että kukin luovuttava työnantajayksikkö on kerännyt tiedot henkilöstöstä yhtenevin periaattein.

Väliaikaishallinnon sekä luovuttavien työnantajien avuksi on tulossa järjestelmä helpottamaan tiedon siirtoa.

Tämän järjestelmän avulla henkilöstöään luovuttavat työnantajat keräävät määritellyn Excel-tiedostopohjan avulla tiedot maakuntiin siirtyvistä henkilöistä. Luovuttavat työnantajat lataavat nämä tiedostot määräpäivään mennessä tätä tarkoitusta varten avattavaan palvelukanavaan. Kanavasta tiedot siirretään keskitettyyn järjestelmään, jossa maakuntaorganisaation väliaikaishallinnon asiantuntijat pystyvät analysoimaan, raportoimaan ja jatkokäsittelemään siirtyvän henkilöstön tietoja.

Luovuttavan työnantajan vastuulla on tuottaa maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä ohjeistuksen mukainen Excel-tiedosto ja tallettaa se ohjeistuksen mukaisesti palvelukanavaan.

Tiedon keruun aikatauluista tiedotetaan erikseen. Lisäksi tulee käydä läpi siirtyvä henkilöstö maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien näkökulmasta, jotta mukana on varmasti kaikki siirtyvä henkilöstö.

Valmistelussa otetaan huomioon hallituksen linjaukset tukipalveluita koskevista valtakunnallisista palvelukeskuksista.

Tukipalveluhenkilöstön osalta tulee varmistaa, että toisaalta maakuntiin siirtyy riittävästi tukipalveluhenkilöstöä ja toisaalta kuntiin sekä valtiolle jää riittävästi tukipalveluhenkilöstöä ja että välttämätön palvelutuotanto turvataan myös siirtymävaiheessa. Linjausten periaatteita tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin. Tukipalveluiden siirtäminen ja jakaminen on välttämätöntä tehdä yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien ja valtion virastojen kanssa.

Maakuntien väliaikaishallinnon ja kuntien välillä on selvitettävä tukipalvelutehtävien tarkat henkilöstömäärät hyvissä ajoin ennen 31.12.2019. Esiselvitys on tehtävä 31.10.2018 mennessä. Tarkastelu tehdään henkilötasolla. Tämän perusteella asianomaisten kuntien ja maakuntien välillä selvitetään kenen kohdalla täyttyy siirtymisen edellytyksenä oleva periaate, jonka mukaan henkilö siirtyy maakunnan palvelukseen, mikäli hänen tehtävistään vähintään puolet on ollut maakuntiin siirtyvien tehtävien tukitehtäviä.     

Henkilöstövalmistelun suunnitelma, Case Uusimaa

Uudenmaan kuntien ja HUSin yhteisessä työsuunnitelmassa kuvataan henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden ja tulevan maakunnan yhteistyötä uudistukseen liittyvissä henkilöstösiirroissa ja muissa työnantajakysymyksistä. Työsuunnitelma päivittyy ja tarkentuu esivalmisteluvaiheen aikana ja sen on tarkoitus toimia pohjana ja ohjeena väliaikaishallintovaiheen toimenpiteille sekä henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa, että maakunnassa.  

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä.

Eläketurvan järjestäminen KEVA:ssa

Sote- ja maakuntauudistuksessa Kevan jäsenyhteisön palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläketurvassa ei tapahdu muutoksia. Sote- ja maakuntauudistuksessa ehdotetaan, että jatkossa Kevan lakisääteisiä jäsenyhteisöjä ovat nykyisten kuntien, kuntayhtymien ja Kuntien takauskeskuksen lisäksi maakunnat ja Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Edellisten lisäksi myös eräät muut yhteisöt voivat liittyä Kevan jäsenyhteisöiksi, mikäli ne täyttävät Kevasta annetussa laissa annetut jäsenyyden edellytykset. Tällaisia olisivat jatkossa myös maakuntien muodostamat yhteisöt, täysin omistamat osakeyhtiöt sekä maakuntien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka tuottavat maakuntien lakisääteisiä palveluita tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja. Osakeyhtiö tai säätiö voi liittyä jäsenyhteisöksi toimialarajoituksista riippumatta, jos siihen siirtyvistä työntekijöistä enemmistö siirtyy toisesta Kevan jäsenyhteisöstä.