Servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning

Ett gemensamt fastighetsbolag för lokaltjänster garanterar tillgången till lokaler som stöder verksamheten, ett fungerande servicenät och en god användningsgrad av lokalerna. Lokaltjänsterna har kompetens inom planering, finansiering och investering i fråga om specialfastigheter. Lokalerna ger ett stöd för verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny vårdteknologi och digitalisering. Servicecentret bereds av en styrgrupp och en projektgrupp med mandatperioden 1.12.2016–31.12.2018.

Sammansättning

Ordförande: Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Helena Tarkka, finansministeriet

Vice ordförande: Medicinalråd Timo Keistinen, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Verkställande direktör Ari Ahonen, Innovation Heaven Oy

Lagstiftningsråd Minna-Marja Jokinen, finansministeriet

Konsultativ tjänsteman Anu Jänkälä, arbets- och näringsministeriet

Konsultativ tjänsteman Tanja Rantanen, finansministeriet

Verkställande direktör Mauno Sievänen, Finlands Universitetsfastigheter Ab

Föredragande: Utredare Olavi Hiekka, Senatfastigheter

Sekreterare: Konsultativ tjänsteman Pauliina Pekonen, finansministeriet

Projektgrupp

- Projektgruppens uppgift är att tillsammans med utredaren och det servicecenteraktiebolag som ska grundas kartlägga:

  • fastigheter som ska tas över av landskapen, deras skick och tekniska egenskaper, kostnadsstruktur och skulder och andra förpliktelser, personal och tjänsteavtal och andra avtal som hänger samman med förvaltning och skötsel av fastigheterna,
  • primärhälsovårdens lokaler, som hyrs ut åt landskapet under övergångsperioden,
  • lokaler som socialtjänsterna förfogar över,
  • lokaler, som räddningsväsendet förfogar över,
  • övriga kontorslokaler och andra lokaler som behövs för landskapens verksamhet.

- Styra servicecenterbolaget att för bolaget upprätta:

  • rekryterings-, informations- och IKT-planer,
  • affärs- och finansieringsplaner,
  • bolagsordning, aktieägaravtal, lokalstrategi och ett hyressystem.

- Att tillsammans med bolaget som ska grundas säkerställa att verksamheten fortsätter störningsfritt och att bolagets egentliga verksamhet inleds 1.1.2019.

- Att tillsammans med bolaget som ska grundas se till uthyrningen av primärhälsovårdslokaler till landskapen under övergångsperioden.

- Att tillsammans med bolaget som ska grundas utarbeta ett förslag till handlingsstrategi för de lokaler som landskapen behöver för annan verksamhet än social- och hälsovård.

- Att utarbeta de anvisningar som landskapens temporära förvaltning behöver för att skapa de operativa, processuella och systemrelaterade ramvillkor som servicecentermodellen förutsätter i syfte att bygga upp landskapens interna tjänster och förfaranden.

- Att följa upp, utvärdera och rapportera hur de för projektet uppställda målen uppfylls.

- Att bereda de lokaltjänster som behövs av landskapens temporära förvaltning när den tar vid 1.7.2017.
 

Sammansättning

Ordförande: Utredare Olavi Hiekka, Senatfastigheter

Medlemmar:

Teknisk direktör Juhani Ahokas, Eksote

Stödtjänstdirektör Jari Hakala, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Tjänstedirektör Miikka Halonen, UF-centret

Independent advisor Jorma Heinonen, Senatfastigheter

Fastighetsdirektör Mikko Hollmén, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Biträdande stadsdirektör Juha Isosuo, Tavastehus stad

Underhållsdirektör Tapio Kallio, Satakunta sjukvårdsdistrikt

Teknisk direktör Rauno Karjalainen, Lapplands sjukvårdsdistrikt

Teknisk direktör Pasi Keskitalo, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Stödtjänstdirektör Kari Ratala, Samkommunen för social- och hälsovården i Päijänne-Tavastland

Fastighetsdirektör Petri Laurikka, Birkalands sjukvårdsdistrikt

Fastighetsdirektör Hannu Lähteenmäki, HNS-Lokalcentralen

Ekonomidirektör Martin Nordman, Kårkulla samkommun

Verkställande direktör Seppo Pajari, Kastek Oy

Teknisk direktör Juha Rantasalo, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Teknisk direktör Jari Tirkkonen, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Lokalitetsdirektör Juha Tornberg, Samkommunen för social- och hälsotjänsterna i Norra Karelen

Sekreterare: Chef för juridiska ärenden Ilkka Koponen, Senatfastigheter