Tietotekniikka tukee toimintaa

Vuonna 2021 toimintansa aloittava maakunta joutuu suunnittelemaan ja organisoimaan hallintonsa ja siihen liittyvät menettelyt ennen kun se voi ottaa vastaan järjestämisvastuulleen kuuluvia tehtäviä. Tiedonhallinnan ja ICT:n osalta tämä tarkoittaa tietohallinnolle kuuluvien julkisten hallintotehtävien sekä hallinnon järjestämiseen liittyvien tosiasiallisten tehtävien suunnittelua, niiden toteutuksen organisointia ja resursointia sekä näihin liittyvien menettelyjen virallistamista maakunnan päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.

Maakunnan tietohallinnon julkiset hallintotehtävät

Maakunnan tietohallinnon julkisina hallintotehtävinä voidaan pitää:

 • Velvoitetta suunnitella ja kuvata maakunnan kokonaisarkkitehtuuri (TietohL 7 §)
 • Hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseen liittyvien tehtävien toteuttamista; tietojärjestelmien kuvaaminen, tietoturvallisuudesta huolehtiminen, varautumissuunnittelu, tietoon liittyvien oikeuksien selvittämisvelvollisuus, tiedon laadun turvaaminen sekä hyvän julkisuus- ja salassapitorakenteen toteuttaminen (JulkL 18.4 §);
 • Arkistotoimen tehtäviä, siltä osin kuin arkistotoimen tehtävät järjestetään maakunnassa osaksi tietohallintoa (ArkistoL 7 ja 8 §);
 • Lakisääteisten tehtävien hoidossa syntyviä henkilörekistereitä; henkilötietojen käsittelyn suunnittelu, rekisteriselosteiden laatiminen, tietojen suojaaminen, tarpeettomien rekisterien arkistointi / hävittäminen (HetiL 6, 10, 32, 34 ja 35 §)
 • Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen ja saatavuuden turvaaminen (SAVL 5 ja 6 §),
 • Palveluperiaatteen toteuttaminen (HL 7 §),
 • Tietohallinnon hankintatoimen järjestäminen (HankL 1 §)
 • Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyvät tehtävät ICT:n osalta (ValmiusL)
 • Yhteisten ICT-palvelujen käyttövelvoite (Tori-laki, TUVE-laki, Kapa-laki)
 • Lakisääteiset tiedonantovelvoitteet, siltä osin kun ne toteutetaan tietojärjestelmien tiedoista
 • Tietohallinnon ohjaus- ja valvontatehtävät (edellä mainittujen tehtävien ohjaus ja valvonta)
 • Tietohallinnon tehtävät osana kyseessä olevan organisaation rakennetta

Maakunnan tietohallinnolle kuuluvien tehtävien toteuttaminen sekä tietohallinnon rooli palvelutoimintaa tukevien ja toteuttavien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen järjestäjänä edellyttää hyvää kokonaiskuvaa muutoksen lähtötilanteesta. Tämän muodostamiseksi sekä kunnille, kuntayhtymille ja väliaikaishallinnolle voimaanpanolaissa ehdotettujen selvitys- ja kartoitustehtävien toteuttamiseksi tulisi jo esivalmisteluvaiheessa käynnistää nykyisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien sekä niihin liittyvien sopimusten ja tuotantojärjestelyiden kartoittaminen.

Lue lisää digimuutoksesta: Digitalisaatio.