FI SV

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Nykytilakartoitus

Palvelukeskus esittely 3/2017

Maakuntien valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalvelut. Palvelukeskusta valmistelevat ohjausryhmä ja projektiryhmä, joiden toimikausi on 1.12.201631.11.2018.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on:

Valmistella palvelukeskuksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät linjauskysymykset ja mahdolliset säädöstarpeet johtoryhmän käsiteltäväksi koskien erityisesti:

 • palveluiden tarjonnan sekä toimintaprosessien, tietojärjestelmien, suunnittelun ja raportoinnin yhdenmukaisuutta,
 • yhteisen palvelutuotannon sekä ostopalvelujen kokonaisuutta,
 • palvelutuotannon tuottavuuden edistämistä ja resurssien käytön tehostamista, ja
 • siirtymäkauden järjestelyjä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön perustamiseen, omistukseen, henkilöstöön, liiketoimintaan sekä rahoitukseen liittyvät keskeiset suunnitelmat ja linjausesitykset.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön toimialaan liittyviä muita linjattavia asioita.

Ohjata projektiryhmän työskentelyä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi projektivaiheeseen liittyvät määrärahaesitykset.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja: Hallintoylijohtaja Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö
Johtaja Tuija Kuivalainen, Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä, työ- ja elinkeinoministeriö
Hallintojohtaja Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto
Erityisasiantuntija Hanna-Mari Talka, sisäministeriö

Esittelijä: Johtaja Mikko Salmenoja, KEHA-keskus

Sihteeri: Neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ ja elinkeinoministeriö

Projektiryhmä

 • Toteuttaa tarvittavat toimenpiteet maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi tehtyjen ratkaisujen ja linjausten mukaisesti siten, että palvelukeskus ja maakunnat voivat aloittaa toimintansa hallitusti vuoden 2019 alusta.
 • Kartoittaa palvelukeskuksen toimialaan liittyvien palvelujen nykytila, nykyiset tuottajat, prosessit, tietojärjestelmät, sopimukset ja muut tuotannontekijät.
 • Laatia suunnitelma palvelukeskuksen toimialaan liittyvästä asiakkuudenhallinnasta, palvelutarjoomasta, palvelujen tuotantomallista sekä palvelukeskuksen organisoinnista mukaan lukien palvelujen veloitus ja rahoitusperiaatteet (liiketoimintasuunnitelma) siten että maakunnat voivat aloittaa toimintansa 1.1.2019.
 • Valmistella ehdotus maakuntien, valtion ja palvelukeskuksen rooleista ja vastuista sekä palvelukeskuksen ohjausmallista ja organisaatiorakenteesta ja tarvittavista siirtymäkauden ratkaisuista.
 • Laatia tarvittavat ohjeet maakuntien väliaikaishallinnolle palvelukeskusmallin edellyttämistä toiminnallisista, prosessuaalisista ja järjestelmiin liittyvistä reunaehdoista maakuntien sisäisten palvelujen ja toimintatapojen rakentamiseksi
 • Laatia suunnitelma palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisestä (ml. tarvittavat resurssit), joka sisältää myös ehdotuksen erikseen sovittujen palvelujen siirtämisestä sekä uusien palvelujen kehittämisen käynnistämisestä. Suunnitelmassa käsitellään myös uusiin toimintoihin ja toimintojen siirtoihin sekä kokoamiseen liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja muut reunaehdot, riskit ja vastuut.
 • Laatia vuosille 2018–2021 alustava aikataulu ja tiekartta nykytilakartoituksen pohjalta palvelutarjooman laajentamiseksi.
 • Seurata, arvioida ja raportoida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
 • Määritellä maakuntien 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon tarvitsemat minimipalvelut ja tehdä niistä erillinen käyttöönottosuunnitelma.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Johtaja Mikko Salmenoja, KEHA-keskus

Jäsenet:

Talousjohtaja Jan Finne, Vaasan kaupunki
Talousjohtaja Kari Janhonen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiripiiri
Johtaja Kimmo Mikander, Keva
Kamreeri Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki
Talousjohtaja Mari Frostell, HUS-kuntayhtymä
Hallintojohtaja Johanna Sorvettula, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Hallintojohtaja Vuokko Ylinen, Tampereen yliopistollinen sairaala
Hallintopäällikkö Merja Saasmo, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Sihteerit:

Talousjohtaja Johanna Sommarberg, KEHA-keskus
Henkilöstöjohtaja Taina Vuorinen, KEHA-keskus