Talouden suunnittelu

Maakunnan talous: Toimenpiteet 2018

Maakuntien kustannuslaskentaa koskeva JHS-suositus on nyt palautekierroksella. Palaute tulee antaa helmikuun loppuun mennessä. Suosituksen ensisijainen tavoite on yhtenäistää aloittavien maakuntien kustannuslaskentakäytäntöjä, jotta maakuntien ulkoisesti raportoimat taloustiedot (JHS-palveluluokituksen mukaiset kustannukset) olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.

Ajatuksena on saada yhtenäiset kustannuslaskentasäännöt käyttöön heti maakuntien toiminnan alkamisesta, vuodesta 2021 lähtien. Maakunnat voivat toteuttaa tässä suosituksessa kuvattua tarkempaa kustannuslaskentaa omiin tarkoituksiinsa, kunhan maakunta pystyy kuitenkin tuottamaan ulkoisen raportoinnin kustannustiedot riittävällä laadulla.

Tutustu tarkemmin: 

Maakuntien kustannuslaskenta

Maakunnan talous: Toimenpiteet 2017

Käyttötalous 2017, väliaikaishallinnon talouden ja toiminnan seuranta

Valtion varoista maksettaisiin kullekin maakunnalle tämän lain voimaan tultua maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi määräraha.

 • Selvitetään, mitä vaatii ja miten järjestetään väliaikaishallinnon talouden seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne

Taloushallinnon organisoinnin käynnistäminen

Maakunnan taloushallinnon organisointiin vaikuttaa valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Palvelukeskus tuottaa kuitenkin vain kaikille maakunnille soveltuvia, yhteisiä palveluita, mikä ei poista tarvetta maakunnan omalle, tehokkaalle ja osaavalle taloushallinnolle.

 • Aloitetaan selvitystyö yhdessä palvelukeskusvalmistelun kanssa. Kiinnitettävä huomiota ict-investointien ja hankintojen tarpeeseen ja toisaalta valtakunnallisiin linjauksiin näissä asioissa.

Ensimmäisen talousarvion laadintaan valmistautuminen

Vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit ja maakuntavaltuusto sekä muut toimielimet aloittavat toimintansa.

 • Ryhdytään valmistautumaan ensimmäisen talousarvion laadintaan

 • Huomioidaan maakuntaan jo vuonna 2019 tuleva henkilöstö ja välttämättömät hankinnat sekä sopimukset.

Maakunnan avaava tase ja kirjanpidon aloittaminen

Maakuntien yhteisen taloustiedon määrittelyryhmä tekee parhaillaan valmistelutyötä, jotta maakunnilla olisi yhteinen kirjanpidollinen pohja. Tähän liittyen tullaan antamaan valtioneuvoston asetus ainakin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä.

 • Ryhdytään selvittämään maakunnan avaavan taseen muodostumista sen perusteella, mitä omaisuutta ja varoja maakuntaan on siirtymässä. Tähän liittyy voimaanpanolain 19 §:n säännös maakuntaan siirrettävän kuntayhtymän selvityksestä.

Talouden ja toiminnan seuranta, tuloksellisuuden mittaaminen

Talouden ja toiminnan seurannan organisointi liittyy taloushallinnon organisoinnin käynnistämiseen. Maakuntalain ja maakuntien rahoituslain säännökset asettavat sangen tiukat reunaehdot maakuntien toiminnalle ja taloudelle. Maakuntiin siirrettävistä kuntayhtymistä puolestaan siirtyy maakuntiin erittäin merkittävä määrä sopimuksia ja velvoitteita. Talouden ja toiminnan seurantaan varautumiseen liittyy voimaanpanolain 19 §:n säännös kuntayhtymän selvityksestä.

 • Selvitetään, mitä maakunnan toiminnan ja talouden seuranta edellyttää.

 • Selvitetään, miten toiminnan ja talouden seurannalla voidaan vastata mm. maakunnan tehokkuudelle ja tuottavuudelle asetettuihin odotuksiin.

Maakunnan konsernirakenne

Pelkästään lain säännösten nojalla maakunnalle on muodostumassa merkittävä konsernirakenne. Tämän lisäksi maakuntiin siirrettävistä kuntayhtymistä tulee maakunnan omistukseen huomattava määrä yhtiöitä. Tämä edellyttää erittäin hyvin toimivaa, tehokasta konsernijohtamista ja konsernivalvontaa. Tässä yhteydessä on myös huomattava maakunnan talouden arviointikriteerit, jotka rakentuvat pääosin konsernitunnuslukujen varaan.

 • Aloitetaan tulevan konsernirakenteen selvitystyö. Työ liittyy kiinteästi voimaanpanolain 19 §:ssä säädettävään kuntayhtymän selvitykseen ja sen tekemiseen liittyvään yhteistyöhön maakunnan ja kuntayhtymän välillä.

 • Samalla ryhdytään valmistautumaan tulevan konsernirakenteen vaatimaan konserni- ja omistajaohjaukseen

Käynnissä olevat investoinnit ja tulevat investoinnit

Maakuntiin siirrettävissä kuntayhtymissä on käynnissä merkittävä määrä erittäin suuria investointihankkeita. Näiden investointien häiriötön jatkuminen on turvattava. Investointeja selvitetään myös tulevaa palvelukeskusta valmistelevien tahojen kanssa.

 • Selvitetään käynnissä olevien investointien tilanne yhdessä palvelukeskusvalmistelun kanssa.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Maakunnan toimintaan tulee väistämättä sisältymään huomattavia riskejä, joiden hallinta edellyttää hyvin toimivaa riskienhallintajärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Toiminnan käynnistämisvaiheeseen liittyviin riskeihin on varauduttava vielä erikseen.

 • Aloitetaan toiminnan käynnistymiseen liittyvien riskien kartoitus, miten toimitaan, jos esimerkiksi tietohallinnon järjestelmät eivät ole välittömästi käytössä

 • Aloitetaan muuten valmistautuminen riskienhallintajärjestelmän ja sisäiseen valvontaan liittyvien järjestelmien rakentamiseen.

Kunnan talous: Toimenpiteet 2017

Ensimmäisen uusimuotoisen kunnan talousarvion laadintaan valmistautuminen

Huhtikuussa 2017 järjestetään kuntavaalit.

 • Ryhdytään valmistautumaan kunnan talousarvion laadintaan tehtävien muutos huomioiden

 • Huomioidaan kunnan taloushallinnon henkilöstöosaaminen, välttämättömät hankinnat ja investoinnit sekä sopimuksien uudistamistarve.

 • Talousarviovalmistelussa huomioidaan kuntalain muutokset, mukaan lukien demokratiapykäläkohta § 22, kohta 4 ”Järjestämällä (kuntalaisille) mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun”

 • Lisäksi huomioidaan tuore JHS-suositus talousarviorakenteesta

Kunnan konsernirakenne

Pelkästään lain säännösten nojalla maakunnalle on muodostumassa merkittävä konsernirakenne. Tämän lisäksi maakuntiin siirrettävistä kuntayhtymistä tulee maakunnan omistukseen huomattava määrä yhtiöitä. Tämä edellyttää myös kunnilta päivityksiä rakenteeseen erittäin hyvin toimivaa, tehokasta konsernijohtamista ja konsernivalvontaa. Tässä yhteydessä on myös huomattava kunnan talouden arviointikriteerit, jotka rakentuvat pääosin konsernitunnuslukujen varaan.

 • Aloitetaan tulevan konsernirakenteen selvitystyö. Työ liittyy kiinteästi voimaanpanolain 19 §:ssä säädettävään kuntayhtymän selvitykseen ja sen tekemiseen liittyvään yhteistyöhön maakunnan ja kuntayhtymän välillä.

 • Samalla ryhdytään valmistautumaan tulevan konsernirakenteen vaatimaan konserni- ja omistajaohjaukseen

Käynnissä olevat investoinnit ja tulevat investoinnit

 • Maakuntiin siirrettävissä kuntayhtymissä on käynnissä merkittävä määrä erittäin suuria investointihankkeita. Näiden investointien häiriötön jatkuminen on turvattava. Investointeja selvitetään myös tulevaa palvelukeskusta valmistelevien tahojen kanssa.

 • Selvitetään käynnissä olevien kuntien investointien tilanne yhdessä palvelukeskusvalmistelun kanssa.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Kunnan toimintaan tulee tehtävämuutoksen jälkeen väistämättä sisältymään huomattavia riskejä, joiden hallinta edellyttää hyvin toimivaa riskienhallintajärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Toiminnan käynnistämisvaiheeseen liittyviin riskeihin on varauduttava vielä erikseen.

 • Aloitetaan toiminnan käynnistymiseen liittyvien riskien kartoitus, miten toimitaan, jos esimerkiksi tietohallinnon järjestelmäosaaminen ja valvonnan osaaminen muuttuvat

 • Aloitetaan muuten valmistautuminen riskienhallintajärjestelmän ja sisäiseen valvontaan liittyvien järjestelmien toimivuuden tarkastamiseen.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistuu vuonna 2020.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee valmistautua uudistukseen jo etukäteen. Uudistuksen myötä kaikki kunnat saavat käyttöönsä selkeät ohjeet, yhdenmukaisia malleja, toimintatapoja ja määritelmiä, joilla talousraportit tuotetaan automatisoidusti.

Kuntatietoluotsi auttaa kuntia valmistautumaan uudistukseen ja toteuttamaan uudistuksen edellyttämät toimenpiteet oikea-aikaisesti.