Valvonta ja omavalvonta

Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi maakunta valvoo kaikkea omaa toimintaansa ja järjestämisvastuulleen kuuluvaa palvelutuotantoa. Omavalvonnalla maakunta osaltaan varmistaa palvelujärjestelmän toiminnan lainmukaisuuden ja yksilöiden perusoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen ja se on siksi maakunnan keskeinen tehtävä.

Lakiluonnosten mukaan maakunnan on laadittava omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelma on osaltaan johtamisen väline. Omavalvonnalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla varmistetaan, että toiminta ja palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sen tarkoituksena on myös varmistaa toiminnan ja järjestettävien palvelujen suunnitelmallisuus ja korkeatasoinen asiakas- ja potilasturvallisuus ja muu laatu, palvelujen saavutettavuus sekä palveluja käyttävien henkilöiden yhdenvertaisuus. Omavalvontaohjelman tulee käsittää myös 8 §:n tarkoittamat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat palvelut. Tavoitteena on ehkäistä ennalta tilanteet, joiden perusteella valtion valvontaviranomaisen pitäisi jälkikäteisvalvonnan keinoin puuttua alueen toimintaan. Omavalvontaohjelma on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Laissa ei määritellä omavalvontaohjelman ja julkaistavien tietojen yksityiskohtaista sisältöä. (Järjestämislaki 21 §)

Omavalvonnan asianmukainen toteuttaminen edellyttää valvontatehtävän tunnistamista maakunnan vastuulle kuuluvaksi erilliseksi tehtäväksi ja sen organisoinnin ja riittävän resursoinnin varmistamista jo maakuntia perustettaessa ja niiden hallinnollisia rakenteita luotaessa.

Maakunnan omavalvonta kattaa maakunnan kaiken oman toiminnan ja maakunnan liikelaitoksen palvelutuotannon lisäksi myös muiden maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien toimijoiden valvonnan. Monituottajamallissa, jossa maakunnan valvontavelvollisuus kohdistuu monilukuisiin erilaisiin tuottajiin, omavalvontatehtävän toteuttaminen edellyttää erityistä suunnitelmallisuutta sekä vahvaa valvonnan menetelmien osaamista ja palvelujen sisällön ja sitä koskevan lainsäädännön tuntemista. Suoran valinnan palvelujen, asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisella budjetilla toteutettujen palvelujen tuottajien valvonnan keskeisiä toteuttamiskeinoja ovat hyväksymis- ja sopimusmenettelyt ja niihin liittyvä seuranta ja valvonta. Maakunta voi hankkia palveluja myös hankintamenettelyllä, jolloin valvontaa toteutetaan hankintamenettelyssä asetettujen ehtojen ja hankintasopimusten sekä niiden seurannan ja valvonnan keinoin.

Järjestämislain 24 §:ssä säädetään maakunnan liikelaitoksen ja muiden maakunnalle palveluja tuottavien palvelun tuottajien omavalvontavelvollisuudesta palveluntuottajalain 9 §:ää vastaavasti. Palvelun tuottajilla on velvollisuus varmistaa omavalvonnalla toimintansa lainmukaisuus sekä se, että toiminta vastaa maakunnan ohjeistusta ja sen asettamia hyväksymisehtoja ja sopimuksia. Maakunnan velvollisuutena on valvoa, että palvelun tuottajat toteuttavat omavalvontaa lain edellyttämällä tavalla. Tuottajan omavalvontavelvollisuuden laiminlyönti voi olla peruste valvontaviranomaisen tai maakunnan toimenpiteille.