Sote-uudistuksen kansallinen tuki

Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vastuu siirtyy 18 maakunnille. Uudistuksen kansallista toimeenpanon tukea toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriössä sote-muutosjohtaja Sinikka Salon johdolla.

Kansalliset ryhmät toimeenpanon tukena

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä edistää muutoksessa tarvittavan tiedon jakamista ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Valtakunnallisen valmisteluryhmän alaisuuteen on nimitetty oma ryhmä järjestämisvastuun ja sen johtamisen kokonaisuudelle. Tämän ryhmän tehtävänä on erityisesti miettiä järjestämisvastuun kokonaisuutta ja tukea maakuntia järjestämisvastuun toimeenpanossa sekä auttaa järjestämistehtävää tukevien työkalujen käyttöönottoa. Ryhmän tuotoksena syntyi järjestämisen käsikirja kesäkuussa 2017 maakuntien väliaikaishallinnon valmistelua varten.

Vuoden 2017 alussa on aloittanut sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää koko uudistuksen toimeenpanoa ja alueellista valmistelua.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosvalmennus

Vuoden 2017 aikana käynnistyy uudistuksen muutosvalmennus, jonka tehtävänä on vahvistaa uudistuksen toimeenpanossa vaadittavaa osaamista ja tietotaitoa. Muutosvalmennuksen tavoitteena on edistää käynnissä olevan uudistuksen toteutusta ja vahvistaa toimijoiden valmiuksia strategisten muutosten toteuttamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee maakuntien sote-uudistuksen valmistelua asiantuntijatyöllä, valmistelua tukevilla aineistoilla sekä valmistelua hyödyntävillä tietotuotteilla ja tietovarannoilla. THL on aloittanut tietopohjan vahvistamisen.

THL:n verkkosivut sisältävät kattavasti ajankohtaista tietoa muun muassa seuraavista teemoista sote-uudistuksen valmistelun tueksi:

THL:n nykyiset tilasto-, rekisteri- ja väestökyselytietovarannot muodostavat merkittävän perustan rakennettavalle sote-tietopohjalle, jota uudistetaan suunnitelmallisesti ja laajassa yhteistyössä keskeisten valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Sote-tietopohjan kehittämishanke on käynnistynyt THL:lla keväällä 2017 ja ensimmäiset tarvittavat tiedot ovat käytettävissä maalis-huhtikuussa 2018.

Vuosina 2017–2018 valmistellaan

  • uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä kerättävien tietosisältöjen määrittely
  • vuoden 2020 tiedonkeruuta koskeva ohjeistus
  • tietojärjestelmien valmistaminen uusiin tai muutettuihin prosesseihin
  • asteittainen täydentyvien tiedonkeruiden suunnitelma vuosille 2020–2025.

STM:n kärkihankkeet muutoksen tukena

Palvelut asiakaslähtöisiksi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa tuetaan maakuntien edustajia maakunnallisten palvelulupausten suunnittelussa, kehitetään maakuntien käyttöön asiakkaiden osallistumisen toimintamalli, kehitetään uusia sähköisiä omahoidon palveluja, kokeillaan valinnanvapausmallia palvelusetelikokeiluhankkeissa lainsäädännön valmistelun ja kehittämisen tueksi sekä kehitetään suun terveydenhuoltoon aiempaa joustavampi toimintamalli palvelusetelin käytössä.

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, jotka edistävät nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE) 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman maakuntatasolla tehtävässä kehittämistyössä kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palveluiden kokonaisuudeksi. Lape-kärkihankkeen kehittämistyö toteutetaan maakuntatasoisina muutoshankkeina. joissa on kuntien lisäksi mukana järjestöjä, seurakuntia ja yrityksiä. Maakuntiin palkattavat muutosagentit verkostoivat toimijat yhteen, koordinoivat Lape-muutostyötä toimien tiiviissä yhteistyössä oman alueensa muiden kärkihankkeiden toimijoiden sekä sote-valmistelun kanssa.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)

Kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) maakuntiin palkattavat I&O muutosagentit (18 maakuntiin + 1 metropolialueelle) suunnittelevat maakunnan alueelle iäkkäiden integroidun palvelukokonaisuuden, jossa haetaan yhteistoimintaan laajaa toimijajoukkoa. Tavoitteena on selkiyttää ikäihmisten palveluketjuja ja luoda yhteistä tahtotilaa iäkkäiden kotona-asumisen mahdollistamiseksi.

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 

Osatyökykyisille tie työelämään OTE -kärkihankkeella tavoitteena on muuttaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Kärkihanke koostuu kahdesta osahankkeesta: ”Uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten työllistymiseksi” sekä ”Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen vähentäminen”. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen nostaminen sekä asiakastyön että yhteistyön tekemisessä luo omalta osaltaan pohjaa sote-uudistuksen yhdessä rakennettaville palveluille.