Palvelutuotannon seuranta ja ohjaus

Palvelutuotannon seurantaa ja ohjausta valmisteltaessa, on tärkeää suunnitella, millä tavalla maakunnassa toteutetaan:

  • toiminnan ja talouden ohjausmekanismien määrittely
  • tuotantorakenteen ohjaus
  • palvelutuotannon seuranta
  • palvelutuotannon valvonta.

Maakunnat käyvät vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön kanssa neuvottelut maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden ja tehtävien toteutumisesta. Neuvottelujen taustaksi sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain selvityksen maakuntien palveluiden saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä. Selvitys pohjautuu maakunnan velvollisuuteen kerätä tietoa ja raportoida sekä oman että maakunnan muun palvelutuotannon toteutumisesta vuosittain. Lisäksi maakunnan on toimitettava vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määrittämät tiedot sekä palveluista että väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. Maakunnan on myös seurattava muiden kuin oman palvelun tuottajan tilaa ja palveluntuottajan on velvollisuus tuottaa tarvittavat tiedot omasta palvelutuotannosta sekä maakunnalle että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Maakunnan palvelutuotannon seurannan perusta on se tietopohja, minkä maakunta kerää palvelutuotannosta sen tietojohtamisen perustaksi. Maakunnan ohjauskeinoilla se pystyy vaikuttamaan maakunnan palvelutuotantoon ja korjaamaan mahdollisia puutekohtia tuotannon toteutumisessa.

Maakunnan keskeiset tuotannon ohjauksen keinoihin kuuluvat:

  • tuottajia koskevat ehdot
  • tuottajien kanssa tehtävät sopimukset
  • tuottajille maksettavien korvausten mallit
  • omistajaohjaus oman tuotannon osalta
  • yhteistyöalueen kanssa tehtävä sopimus
  • sopimukset muiden maakuntien kanssa laajempiin kokonaisuuksiin siirrettävistä tehtävistä.

Väliaikaishallinnon aikana on syytä rakentaa tiekarttaa seurantatehtävää varten tarvittavista askeleista sekä seurannassa tarvittavista tietojärjestelmistä. Ohjauksen osalta on olennaista valmistella ehdotukset tuottajien kanssa tehtävistä sopimuksista, tuottajille maksettavista korvausmalleista ja tuottajia koskevista ehdoista.