Palvelutuotannon seuranta, ohjaus ja valvonta

Maakunnan tulee seurata, ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa ja maakunnan on laadittava omavalvontaohjelma.

Ajankohta  Tehtävä

9–10/2017

Olemassa olevan (mm. Kuva) tietopohjan testaus maakunnassa
9–12/2017 Väestön palvelutarpeeseen perustuvan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu
11/2017–1/2018 Tietopohjaan ja maakunnan tietojärjestelmiä koskeviin selvityksiin pohjautuvat tiedon hallinnan ja tietopohjan tiekartan laadinta
9/2017–2/2018 Tuottajia koskevien ehtojen, korvausmallien ja sopimusten valmistelu
9/2017–2/2018 Omavalvontasuunnitelman valmistelu
11/2017–2/2018 Ehdotukset maakunnan palvelutuotannosta kerättävistä tiedoista
1–2/2018 Asioiden valmistelu maakuntavaltuuston päätöksentekoa varten

 

Maakunnan on seurattava järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. Lisäksi maakunnan on seurattava oman palvelutuotannon toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä muiden tuottamien palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on määritellä maakuntien oman seurannan vähimmäistietosisältö. Määrittely kattaa myös lain 7 ja 8 §:n mukaisten hyvinvointikertomusten seurantatietojen sisällön. Näiden minimitietosisältöjen perusteella toteutetaan valtakunnallisesti yhtenäiseen tietopohjaan perustuva seuranta sekä maakuntien väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä palvelutoiminnan vertailu ja arviointi. (Järjestämislaki 31§)