Palveluiden järjestäminen ja palvelutuotanto

Maakunnan palveluiden järjestäminen perustuu maakunnan väestön palvelutarpeeseen ja maakunnan palvelustrategian linjauksiin palveluiden tuottamistavasta. Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä (Järjestämislaki 31 §), ja maakunta vastaa tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä (Maakuntalaki 7 §).

Maakunnan väestön tarpeen määrittely perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöön ja niissä säädettyihin periaatteisiin. Tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon sekä väestötasolla tarkasteltu tarve että myös yksilötason tarve. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Yksi mahdollisuus on määritellä tarve kyvyksi hyötyä sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli tarvetta on vain silloin, kun hoidolla tai palvelulla on terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävä tai sairautta ja pahoinvointia ehkäisevä, lieventävä tai parantava tai hoidon ja palvelun tarvetta tyydyttävä vaikutus.

Maakunnan tulee varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla liikelaitoksella sekä palveluja tuottavilla yrityksillä, yhteisöillä, säätiöillä ja yksittäisillä ammatinharjoittajilla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Maakunnan tulee ottaa hallintosääntöönsä, palvelutuottajia koskeviin ehtoihin ja palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin maakunnan järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat määräykset ja ehdot. Niiden tehtävänä on varmistaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluva palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen. (Maakuntalaki 9 §)

Ajankohta

Tehtävä
910/2017 Kokonaiskuva maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä palvelutarpeesta
912/2017 Väestön palvelutarpeeseen perustuvan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu
11/20171/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin tilaan ja palvelutarpeeseen liittyvä selvitys palveluintegraatiota tarvitsevista kohderyhmistä osana palvelustrategiaa
9/20172/2018 Palvelutuotannon yhtiöittämiseen liittyvät selvitykset ja valmistelu
9/20172/2018
Suunnitelman laatiminen maakunnan tulevaisuuden palveluverkosta
11/20172/2018 Ehdotukset valinnanvapauden toteuttamisesta maakunnassa
12/2018 Asioiden valmistelu maakuntavaltuuston päätöksentekoa varten

 

Järjestämisen ja palvelutuotannon hallinnan kansallinen tuki

Maakuntien järjestämisvastuuseen liittyvien tehtävien valmistelun tueksi STM ja muut sote- ja maakuntauudistuksen vastuuministeriöt ovat valmistelleet yhdessä maakuntien kanssa järjestämisen käsikirjan. Käsikirja on käytännön työväline maakuntien järjestämisvastuun ja siihen liittyvien tehtävien valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietovarannot ja tietotuotteet

Käytössä olevat THL:n laajat tietovarannot ja tietotuotteet ovat sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen tukena:

THL on valmistelemassa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa kansallisia sote-tietojen toissijaisen käytön infrastruktuuripalveluita Sitran Isaacus-palveluoperaattori-hankkeessa. Hankkeessa rakennetaan hyvinvointi- ja terveystietoaineistojen kansallinen datakatalogi, sähköinen käyttölupahakemusjärjestelmä ja edistetään sote-aineistojen tietoturvallista etäkäyttöä.