Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Maakunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia. Väliaikaishallinnon aikana maakunnassa luodaan rakenteet ja toimintaedellytykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan toteuttamiselle maakunnassa. Lisäksi luodaan rakenteet ja valmistellaan toimintamallit kuntien ja järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestämisen valmistelu toteutetaan seuraavien kokonaisuuksien kautta:

 1. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen
 2. maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen
 3. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
 4. yhdyspintapalveluiden järjestäminen.
   
Ajankohta  Tehtävä
9/2017 Suunnitelma maakunnan järjestämisvastuuseen liittyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien valmistelusta
9–10/2017 Kokonaiskuva maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta (alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjalta mikäli sellainen on tehty) ja kuntien hyvinvointikertomusten painopisteiden kokoaminen
9–12/2017 Ehdotus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen organisoimiseksi osana maakunnan johtamista
9–12/2017 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely osana palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelua
10–12/2017 Maakuntien kunnille tarjoaman tuen tarpeiden selvittäminen ja tuen toteutuksen suunnittelu
10–12/2017 Asukasosallisuutta ja alueellista yhteistyötä tukevien toimintamallien valmistelu
9/2017–2/2018 Yhdyspintapalveluiden määrittely yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät ja yhdyspintapalvelut) sekä suunnitelman valmistelu yhteistyöstä ja työnjaosta
10/2017–2/2018 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien määrittely tuottajaehtoihin, sopimusluonnoksiin ja korvausmalleihin
11/2017–2/2018 Alueellisen hyvinvointikertomuksen, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjan sisällyttäminen maakunnan tiedon hallinnan ja tietopohjan tiekarttaan
1–2/2018 Asioiden valmistelu maakuntavaltuuston päätöksentekoa varten

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa johdetaan poikkihallinnollisesti osana maakunnan johtamista. Maakunta valmistelee seuraavat asiat ja sekä niihin kohdennettavat resurssit:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen toteuttaminen sekä ehdotus vastuuhenkilöstä
 • päätösten ennakkoarvioinnin käytännöt
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan eri toimialoilla
 • koordinaatio poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseksi
 • hyvinvointikertomustyön käytännöt (ml. yhteistyö alueen kuntien kanssa)
 • alueellisen yhteistyön koordinaatio ja toteuttaminen (esim. yhteistyöpooli).

Maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen

Maakunnan tehtäväalaan kuuluu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille. Kunnille annettava tuki suunnitellaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kuntien kanssa.  Tuen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään maakunnan eri hallinnonalojen asiantuntemusta mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus.

Kunnille tarjottavan asiantuntija tuen järjestämiseksi maakunta:

 • selvittää tuen tarpeet yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon poikkihallinnollisen näkökulman ja hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta.
 • valmistelee tuen toteuttamisen koordinaatiota, annettavan tuen toteutuksen sekä resurssien kohdentamisen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

Sosiaali- ja terveyden huollon järjestäminen sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mukaan lukien ehkäisevien palvelujen järjestämisen. Maakunta asettaa suunnittelussaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. Tämä tarkoittaa maakunnan sote-palveluiden järjestämisessä esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Maakunta määrittelee maakuntastrategian mukaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet toimenpiteet ja laatukriteerit sote-palvelustrategiassa ja palvelulupauksessa.
 • Palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät ja laatukriteerit sekä niiden seuranta. Lisäksi palveluntuottajien rahoitusperusteisiin määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet.
 • Maakunta vahvistaa asiakasosallisuutta:
  • Palveluiden suunnittelussa, toimeenpanossa ja palautteen keräämisessä kuullaan ja osallistetaan palvelujen käyttäjiä sekä hyödynnetään järjestö- ja asukastoimintayhteistyötä. Lisäksi hyödynnetään järjestöjen, raatien, neuvostojen ja vastaavien asiantuntemusta
  • Tunnistetaan erilaiset asiakasryhmät palveluiden kohdentamiseen tarvittaessa asiakasryhmittäin sekä kiinnitetään huomiota, että kaikki väestöryhmät ovat palveluiden piirissä.

Yhdyspintapalveluiden järjestäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää maakunnan ja kunnan yhteistyötä myös yhdyspintapalveluiden järjestämisessä. Maakunnan järjestämisvastuuseen sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen kokonaisuuksiksi sekä velvollisuus yhteensovittaa palvelut kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. Osa asiakkaan saamista palveluista voi olla kunnan, maakunnan tai valtion palveluja ja edellyttää yhteensovittamista esimerkiksi työ- ja elinkeino- tai opetusviranomaisten palvelujen kanssa sekä järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin (osuuskunnat, säätiöt) palvelujen kanssa.

Yhdyspintapalveluiden järjestämiseksi

 • maakunta tunnistaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät ja yhdyspintapalvelut sekä sopii yhteistyöstä ja työnjaosta esimerkiksi seuraavien osalta:
  • yhteiset palveluketjut (esim. työllisyyden edistäminen, liikunnan palveluketju, savuttomuuden tukeminen)
  • monialaisten palveluiden koordinaatio (esim. ohjaamotoiminta, perhekeskus, monialainen yhteistyö työllisyyden edistämisessä)
  • osallisuus- ja vapaaehtoistyön koordinaatio (esim. tukihenkilötoiminta, asukastuvat, etsivä työ, vertaisryhmät, kummitoiminnat, kielipesät, kulttuurin tukeminen ja yhteiset tilat )
 • maakunta sisällyttää yhdyspintapalveluiden arvioinnin ja seurannan osaksi toiminnan seurantaa sekä alueellista hyvinvointikertomustyötä.

Yhteistyökumppanien kanssa voidaan tehdä yhteistyösopimukset yhdyspintapalvelujen toteuttamiseksi.