Ensihoitopalvelu tulevaisuudessa

Hallitus linjasi ja julkaisi 22.12.2016 ensihoitopalvelun järjestämisestä ja tuottamisesta sote-organisaatiorakenteessa. Sote-lainsäädäntö ensihoitopalvelun osalta valmistellaan näiden linjausten pohjalta.

Ensihoitopalvelun järjestävät kaikki 18 maakuntaa. Myös pelastustoimi järjestetään samoissa 18 maakunnassa. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä kiireellistä hoitoa antavien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

Ensihoitopalvelu tuotetaan maakunnan omana toimintana, jota täydennetään hankkimalla erillisiä osakokonaisuuksia eli ensihoitoyksiköitä henkilöstöineen sekä maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia kiireettömiä ambulanssipalveluita ja siirtokuljetuksia muilta palvelun tuottajilta.

Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Ensihoitopalvelun tehtävänä on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellisen hoidon antaminen ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen terveydenhuollon hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelun tehtävänä on myös äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. Ensihoitopalvelu ohjaa tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä tai muut tapahtumaan osalliset psykososiaalisen tuen piiriin.

Sen lisäksi ensihoitopalveluun kuuluu ensihoitovalmiuden ylläpitäminen, osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa sekä virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille.

Ensihoitokeskukset

Nykyisten viiden yliopistollisen sairaalan rakenteeseen muodostetaan viisi ensihoitokeskusta, joilla on nykyistä laajempia tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan päivystystoiminnan ja varautumis- ja valmiustehtävien ohjauksessa. Viisi ensihoitokeskusta tukee maakuntien ensihoidon suunnittelua ja kehittämistä ja hoitavat maakuntien yhteisiä tietojärjestelmä- ja vastaavia palveluja. Ensihoitokeskusten tulee toiminnaltaan ja organisaatioon sijoittumisellaan olla yhteistyöalueen kaikkia sairaanhoitopiirejä ohjaavia ja tukevia eli sijoittua yliopistollisen sairaalan rakenteeseen. Ensihoitokeskusten tulee olla rakenteiltaan yhteensopivia siten, että viisi ensihoitokeskusta pystyvät muodostamaan yhdessä valtakunnallisen kokonaisuuden. Ensihoitokeskuksen tehtävien tarkempi kuvaus määritellään tulevassa lainsäädännössä.

Ensivastetoiminta

Ensihoitopalveluun kuuluu myös ensivastetoiminta, jolla tarkoitetaan muun yksikön kuin ensihoidon ambulanssin hälyttämistä hätäkeskuksesta äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan luokse tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua.

Potilaiden siirtokuljetukset

Ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot eriytetään ensihoitopalvelun järjestämisestä ja tuottamisesta. Ensihoitopalveluun kuuluvat äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. Muut potilassiirrot eivät kuulu ensihoitopalveluun, ja maakunnan tulee hankkia sosiaali- tai terveydenhuollon hoitolaitokseen sisään kirjattujen potilaiden siirtokuljetukset kilpailuttamalla. Jos siirtokuljetusten järjestäminen kilpailuttamalla ei ole mahdollista palveluntarjoajien puutteen vuoksi, maakunnan on ne järjestettävä.