Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen

Maakuntien järjestämisvastuulle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuolto, jolla tarkoitetaan maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja palveluja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Maakuntien järjestämisvastuulle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuolto, jolla tarkoitetaan maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja palveluja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Maakunnan järjestämisvastuusta säädetään hallituksen esityksen HE15/2017:

  • Maakuntalaissa
  • Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (jatkossa Järjestämislaki)
  • Laissa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta (jatkossa Voimaanpanolaki).

Asiakkaiden valinnanvapaudesta säädetään Laissa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (jatkossa Valinnanvapauslaki) HE 47/2017.

Yksi tärkeimpiä asioita väliaikaishallinnon aikana on jäsentää ja kirkastaa, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu sisältää. Järjestämisvastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisten tehtävien järjestämisestä (Maakuntalaki 7§ ja Järjestämislaki 9§).

Ajankohta

Tehtävä

9/2017 Suunnitelma maakunnan järjestämisvastuuseen liittyvien tehtävien valmistelusta tasa-arvo näkökulma huomioon ottaen
9–12/2017
Väestön palvelutarpeeseen perustuvan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu
10/20172/2018
Tuottajaehdot, sopimusluonnokset ja korvausmallit
9/2017–2/2018 Palvelutuotannon yhtiöittämiseen liittyvät selvitykset ja valmistelu
9/2017–2/2018
Palveluiden tuottamisen tavan ja tuotannon järjestämisen suunnitelman valmistelu
11/2017–2/2018 Tiedon hallinnan ja tietopohjan tiekartta
1–2/2018
Asioiden valmistelu maakuntavaltuuston päätöksentekoa varten

 

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

  1. yhdenvertaisesta saatavuudesta
  2. tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
  3. tuottamistavasta
  4. tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta
  5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa (Voimaanpanolaki 7 §).