Servicecenter

Som en del av landskaps- och vårdreformen inrättas gemensamma rikstäckande servicecenter som ägs och styrs av landskapen och som sköter de stödtjänster som behövs för organiseringen och produceringen av service. Landskapen kan även inrätta gemensamma servicecenter med kommuner eller andra offentliga samarbetsparter i syfte att effektivisera de övriga stödtjänsterna. Servicecentren kan antingen producera tjänsterna själva eller upphandla dem hos externa leverantörer genom att konkurrensutsätta dem i enlighet med gällande lagstiftning.

Målet med att inrätta servicecenter är att åstadkomma besparingar, att förenhetliga handlingssätten och att erbjuda bästa möjliga kompetens till alla landskap. På så sätt ser man till att stödtjänsterna håller jämn standard i alla landskap. Beredningen av servicecentren pågår som bäst.

Servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning

Ett gemensamt fastighetsbolag som producerar lokaltjänster garanterar lokaler som stöder verksamheten, ett fungerande servicenätverk och en god användningsgrad av lokalerna. Lokaltjänsterna har kompetens för planering, finansiering och investeringar när det gäller specialfastigheter. Lokalerna stöder verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny vårdteknologi och digitalisering.

Servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster (IKT-servicecenter)

Ett nationellt IKT-servicecenter producerar informationsförvaltnings-, informationssystem- och IT-tjänster åt landskapen och åt statliga myndigheter. Centret kan antingen använda egna resurser för att producera tjänsterna eller köpa tjänsterna av externa leverantörer. Att planera och införa nya elektroniska tjänster kräver målmedveten styrning av informationsförvaltningen samt samarbete mellan landskapen och staten när verksamheten utvecklas. IKT-tjänsterna produceras och digitaliseringen verkställs med särskild hänsyn till planeringen av övergångsperioden: verksamhetens kontinuitet säkerställs, men nya tjänster utvecklas samtidigt.

Servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Det rikstäckande servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning förser landskapen med enhetliga expert- och stödtjänster inom ekonomiförvaltningen, betalningsrörelsen och bokföringen samt personalförvaltningen och löneadministrationen. Personalens gedigna kompetens bidrar till servicecentrets verksamhetsmässiga effektivitet. Centret har flera regionala verksamhetsställen som utnyttjar lokala serviceproducenter. Servicecentret utvecklar också gemensamma servicekoncept åt landskapen och förvaltar systemmiljön tillsammans med de andra servicecentren.

Servicecentren producerar de nämnda stödtjänsterna till landskapen och landskapens andra upphandlande enheter. På vissa villkor (offentlig serviceskyldighet, en gräns för försäljning till utomstående som är anpassad till omsättningen) kan servicecentren producera tjänster till de produktionsbolag som är verksamma på landskapens marknad eller till de av den privata sektorns aktörer som omfattas av valfriheten.

Servicecentren kan producera tjänster med egna resurser eller köpa dem av externa tjänstelproducenter genom konkurrensutsättning enligt upphandlingslagstiftningen.

Servicecentren är aktiebolag som ägs gemensamt av landskapen och som staten kan ha delägarskap i. Avsikten är att under beredningen bilda bolagen under ledning av statliga aktörer.

Beredningen av servicecentra inleds, företrädare för landskap utses till arbetsgrupperna (nyhet 22.9.2016)

Ytterligare information:

Lokalitetstjänsterna: Olavi Hiekka, direktör, tfn 0205 811 400, [email protected] 
IKT: Heikki Heikkilä, informationsförvaltningsdirektör, tfn 0295 020 100, [email protected]
Ekonomi- och personalförvaltningstjänsterna: Mikko Salmenoja,direktör, [email protected]