Omaisuus ja toimitilat: Maakuntajaon vaikutus omaisuuteen, velkoihin, sitoumuksiin ja sopimuksiin

Seuraavassa esitetyt aikataulut ovat alustavia ja ne voivat eduskuntakäsittelyssä vielä muuttua. Myös muu sisältö voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä.

Kuntayhtymä liitetään siihen maakuntaan, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat tulisivat kuulumaan eri maakuntiin, kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset tulisi jakaa maakuntien välillä jäsenkuntien peruspääoma-osuuksien suhteessa. Jako voitaisiin jättää toimittamatta, jos se vähäisten taloudellisten vaikutusten vuoksi tai muusta syystä olisi tarpeetonta. Momentin mukaan maakunnat voisivat kuitenkin sopia omaisuuden ja velkojen jakamisesta myös toisin.

 • selvitettävä, onko maakunnan alueella tilanteita, joissa kuntayhtymän jäsenkunnat tulevat kuulumaan eri maakuntiin. Jos on, varauduttava keskustelujen ja sopimusneuvotteluiden aloittamiseen.

Kaksi maakunnan liittoa ylläpitää aluepelastuslaitoksen toimintaa. Pelastuslaitosten tulevista alue-jaoista saattaa johtua, että osa maakunnan liiton omistamasta pelastuslaitoksen toimintaa varten tarvittavasta omaisuudesta on jaettava kahden maakunnan välillä, vaikka siirtyvän maakunnan liiton toiminta muutoin tulisikin kokonaisuudessaan yhteen maakuntaan.

 • Selvitettävä, onko tulevan maakunnan alueella syntymässä tilanteita, joissa pelastustoimen toimintaa varten tarvittava omaisuus jouduttaisiin jakamaan kahden maakunnan välillä.

Kuntayhtymän muut tehtävät

On mahdollista, jotkut maakuntaan siirrettävät kuntayhtymät ovat hoitaneet myös muita tehtäviä kuin tulevalle maakunnalle kuuluvia. Näiden tehtävien osalta jäsenkuntien olisi järjesteltävä toiminta uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä.

 • Selvitettävä, hoitaako maakuntaan siirrettävä kuntayhtymä myös muita tehtäviä kuin maakunnan järjestämisvastuulle siirtyviä.
 • Jos maakunta on hoitanut myös muita tehtäviä, jäsenkuntien vastuulla on aloittaa neuvottelut tehtävien uudesta järjestämistavasta. Asia on ratkaistava hyvissä ajoin ennen vuotta 2021.

Kuntayhtymän selvitykseen valmistautuminen

Maakuntaan siirrettävien kuntayhtymien tulee tehdä maakunnalle 28.2.2019 mennessä yksityiskohtainen selvitys maakunnalle siirtyvästä omaisuudesta, maakunnan vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista, kuntayhtymän omaisuuden kirjanpidollisen arvostuksen perusteista sekä sellaisista olennaisista omaisuuserissä tapahtuneista muutoksista ja toiminnallisista sekä taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene kuntayhtymän viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Selvityksen tarkoituksena olisi varmistaa toimintaan liittyvän omaisuuden ja vastuiden onnistunut siirto maakunnille. Maakunnilla tulisi olla tieto siitä, minkälaista omaisuutta ja minkälaisia vastuita ja sitoumuksia niiden vastuulle on siirtymässä. Selvitys liittyy myös 31 §:n mukaiseen omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtoon maakuntien omistamalle valtakunnalliselle osakeyhtiölle sekä erityisesti 28 §:n mukaiseen valtion takauksen myöntämiseen.

 • Aloitettava valmistautuminen aktiiviseen yhteistyöhön selvitykseen liittyen kuntayhtymän kanssa.
 • Selvitys tehdään mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla erityisesti velkojen ja vastuiden osalta.

Valtion takaukseen liittyvään käsittelyyn valmistautuminen

Kuntayhtymistä maakuntaan ja edelleen palvelukeskukseen siirtyville lainoille ja muille sitoumuksille myönnetään valtion takaus. Takauskäsittely tapahtuu eduskunnassa ja valtioneuvostossa edellä mainitun kuntayhtymän selvityksen perusteella. Tämä edellyttää yksityiskohtaista tietoa siirtyvistä lainoista ja sitoumuksista.

 • Edellä mainittuun kuntayhtymän selvitykseen liittyen aloitetaan valmistautuminen takauskäsittelyyn ja siihen liittyviin selvityksiin
 • Valtion takauksen myöntämistä varten tarvittavista tiedoista annetaan yksityiskohtaisempi ohjeistus erikseen

Ilmoitukset velkojille ja sopimusosapuolille

Maakunnan on viimeistään 31.10.2019 lähetettävä kirjallinen ilmoitus maakunnan vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille. Maakunnan ilmoituksesta tulee käydä ilmi, siirtyykö velka, vastuu tai sopimus maakunnalta edelleen maakuntalain 16 luvussa tarkoitetulle palvelukeskukselle.

 • Aloitetaan varautuminen ilmoitusten tekemiseen. Varaudutaan myös mahdollisiin irtisanomistilanteisiin.

Siirtymäkauden vuokrasopimus kunnan kanssa

Maakunta vuokraa siirtymäkauden (3+1 vuotta) ajaksi kunnalta maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvien toimintojen käytössä olevat toimitilat.

 • Maakuntien Tilakeskus Oy selvittää maakuntien puolesta kunnilta vuokrattavia toimitiloja sekä valmistelee vuokrasopimukset.
 • Uutinen 22.9.2017

Maakunnalle siirtyvä irtaimisto

Maakunnalle siirtyisi 1.1.2021 lukien sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä, kunnan omistama irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Kunta tekee maakunnalle selvityksen siirtyvästä irtaimistosta, sopimuksista ja toimitiloista 28.2.2019 mennessä.

 • Valmistaudutaan selvitystyöhön liittyvään yhteistyöhön kunnan kanssa
 • Toimitilojen osalta selvityksiä tekee käytännössä Maakuntien Tilakeskus Oy

Kunnasta siirtyvät osakeomistukset

Maakunnalle siirtyisivät kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten. Maakunnan vastuulle siirtyvät myös mahdolliset kunnan antamat takaussitoumukset kyseisen yhtiön puolesta. Kunta tekee maakunnalle selvityksen siirtyvästä irtaimistosta, sopimuksista ja toimitiloista 28.2.2019 mennessä.

 • Valmistaudutaan selvitystyöhön liittyvään yhteistyöhön kunnan kanssa

Kunnasta siirtyvät sopimukset

Kunta siirtäisi maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2020 lukien. Jos sopimus liittyisi myös kunnan jäljelle jääviin tehtäviin eikä sitä olisi mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan ja maakunnan tulisi sopia, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja maakunnan välillä sopimuksen voimassaoloajan. Joissakin tilanteissa jouduttaneen myös harkitsemaan sopimuksen irtisanomista, jos se sopimusehtojen mukaisesti on mahdollista ja taloudellisesti sekä muista syistä perusteltua. Kunta tekee maakunnalle selvityksen siirtyvästä irtaimistosta, sopimuksista ja toimitiloista 28.2.2019 mennessä.

 • Valmistaudutaan selvitystyöhön liittyvään yhteistyöhön kunnan kanssa. Erityisesti huomioitava ict-toimintoihin liittyvät sopimukset.

 • Kunnan sopimusten selvittämisessä voidaan käyttää tämän linkin takana olevaa exceltaulukkoa.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ns. vapaaehtoiset kuntayhtymät (ns. Paras kuntayhtymät)

Kuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös ns. vapaaehtoisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin eli esim. ns. Paras –kuntayhtymiin. Samoin kuin kuntien, näiden kuntayhtymien on tehtävä maakunnalle selvityksen siirtyvästä irtaimistosta, sopimuksista ja toimitiloista 28.2.2019 mennessä.

 • Onko maakunnan alueella tällaisia kuntayhtymiä? Jos on, aloitettava selvitystyö niiden kanssa.

Maakuntaan siirrettävän kuntayhtymän toiminnan seuranta

Maakuntaan siirrettävän kuntayhtymän viran-omainen ei saisi 19 §:ssä tarkoitetun, maakunnalle annetun selvityksen antamiseen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä maakuntaa sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä. Säännöksen tarkoituksena olisi turvata kuntayhtymien onnistunut siirtäminen maakuntiin sekä estää vaikutuksiltaan pitkäaikaisten ja taloudelliselta merkitykseltään suurten, maakuntaa sitovien päätösten tekeminen ilman maakunnan myötävaikusta.

Maakuntaan siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, joka on tehty 19 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuntayhtymän siirtämistä maakuntaan, saisi valittaa myös maakunta.

 • Varaudutaan seuraamaan maakuntaan siirrettävien kuntayhtymien päätöksentekoa ja reagoimaan tarvittaessa.