Hallinnon järjestämisen muutostuki

VM:n tuottaa ja jakaa tietoa maakunnan hallintoa koskevien lakiehdotusten sisällöstä sekä lakien tultua hyväksytyksi niiden sisällöstä. Lainsäädännön valmistelijat VM:stä osallistuvat muutosjohtajaverkostojen kokouksiin, aluekierroksiin ja maakuntien tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä väliaikaishallinnon tilaisuuksiin.

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi löytyy eduskunnan nettisivuilta.

Kuntaliitto on tehnyt maaliskuussa 2017 kunnille ohjeet ”Kunnasta maakuntaan – siirtymävaiheen järjestelyt”.
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on tarvittaessa vahvistettava itselleen työjärjestys, jonka sisällössä voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon maakuntalain 78 §:n hallintosääntöä koskevat säännökset.

VM ja Kuntaliitto valmistelevat mallityöjärjestyksen huhtikuussa 2017.

Hallintosääntö

Kuntaliitto valmistelee yhteistyössä VM:n kanssa maakuntien hallintosäätömallin syksyllä 2018.

Maakunnan hallintosäännön hyväksyy maakuntavaltuusto. Hallintosääntö on maakunnan toiminnan kannalta välttämätön, joten se tulisi hyväksyä keväällä 2018. Hallintosääntöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää maakunnan toiminnan järjestämisen edetessä. 

Maakunnan hallintosäännön vähimmäissisällöstä säädetään maakuntalaissa:

78 §

Hallintosääntö

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimielimistä ja johtamisesta;

b) maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c) henkilöstöorganisaatiosta;

d) taloudenhoidosta;

e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

g) palvelujen tuottamista ja viranomaispäätöksiä koskevan toimivallan käytön järjestämisestä maakunnassa ja liikelaitoksessa;

h) maakunnan ohjauksen ja valvonnan toteuttamisesta maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita tuottavissa yhteisöissä ja säätiöissä.

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimivallan siirtämisestä;

b) toimielinten kokoontumisesta;

c) varajäsenten kutsumisesta;

d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;

f) maakuntahallituksen edustajan ja maakuntajohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;

g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten maakunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;

i) esittelystä;

j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;

l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n) 24 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o) viestinnän periaatteista;

3) maakuntavaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

a) maakuntavaltuuston kokousmenettelystä;

b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen maakunnan hallinnossa.                   

Maakunnat voivat tarvittaessa hyödyntää hallintosääntöluonnoksen valmistelussa Kuntaliiton kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntömallia, koska maakunnan hallintosäännön tulee sisältää vastaavat määräykset.

Kunnan hallintosäännönmalli
 

Asetukset

Voimaanpanolain 23 §:n mukainen asetus koskien kunnasta siirtyvää omaisuutta, sopimuksia ja kunnalta vuorattavia toimitiloja koskevaa selvitystä annetaan lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

VM antaa ohjeita selvityksen sisällöstä kevään 2017 aikana huhti-toukokuun vaihteessa asetusluonnoksen pohjalta.

Voimaanpanolain 20 §:n mukainen asetus koskien kunnilta vuokrattavien tilojen vuokran määräytymistä on lausuntokierroksella huhtikuussa 2017.

Maakuntavaltuuston järjestäytyminen

Maakuntavaltuuston järjestäytymiskokousta varten valmistellaan ohjeistus syksyllä 2018.

Tukipalvelujen tuottamisen ohjeistus

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista on annettu ohjeistus 30.3.2017.

Tieto – ja viestintäteknisten palvelujen osalta ohjeistus annetaan kevään 2017 aikana.