Maahanmuuttajien kotouttamispalvelut

Lakiesitys kotoutumisen edistämisestä:
Maakunnasta tulee keskeinen toimija kotoutumisen edistämisessä

Lakiluonnos kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle 5.7.2018.
Vastuuta kotoutumisen edistämisessä on usealla eri taholla: valtiolla, maakunnilla ja kunnilla.

Kotouttamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet määritellään keskeisissä ministeriöissä osana kunkin oman hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua. Valtioneuvosto päättää valtion kotouttamisohjelmasta neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Maakunnan rooli kotoutumisen koordinoinnissa olisi keskeinen. Maakunnan on suunnittelussaan otettava huomioon kotouttamisen valtakunnalliset tavoitteet ja yhteen sovitettava suunnittelu alueensa kuntien kanssa. Maakunnalle säädettäisiin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta maakunnassa. Maakunnan olisi suunnittelussaan asetettava maahanmuuttajien työllisyyttä ja yrittäjyyttä, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja hyviä väestösuhteita edistävät tavoitteet sekä määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. Lisäksi maakunnan olisi arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri maahanmuuttajaryhmiin.

Kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana eikä esityksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitetta vastata kunnan maahanmuuttaja-asukkaiden kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kuntatasolla. Laissa määriteltäisiin kunnan kotouttamisen suunnittelun ja kehittämisen sisältö. Sekä maakunnan että kunnan tulisi edistää kotouttamista monialaisena yhteistyönä.

Kotoutumista edistäviä palveluita ovat mm. alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus.
Tutustu tiedotteeseen
Tutustu lakiehdotukseen

Tutustu kotoutumisen edistämisen palvelukuvaukseen

Palvelumuotoilulla parempiin palveluihin

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2021 eteenpäin

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut, loppuraportti

Maahanmuuttajien palvelut -kuva word-muodossa