Henkilöstö siirtyy uusiin maakuntiin monesta eri organisaatiosta

Henkilöstöä siirtyy maakuntauudistuksessa kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin. Muutoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstö siirtyy voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin. Jos muulla kunnan toimialalla kuin maakuntiin siirtyvissä tehtävissä työskentelevä henkilö tekee vain osittain maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin siirtyviin tehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä, henkilö siirtyy, mikäli nämä tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään. Myös muutoksen kohteena olevissa valtion virastoissa vain osittain siirtyviä tehtäviä hoitava henkilö siirtyy maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin, mikäli siirtyvät tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään.

Esivalmisteluvaiheessa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla tehdään esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on kartoittaa liikkeen luovutuksen piiriin kuuluva henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset siirtosuunnitelmiksi ja -sopimuksiksi.

Henkilöstötiedot kerää luovuttava työnantaja.

Henkilöstön siirtymiseen liittyviä valmistelutoimenpiteitä on alustavasti aikataulutettu oheiseen aikajanaan.

Luovutuksen saaja tarvitsee tietoja:

  • Luovutuksen kohteena olevasta toiminnosta, jotta se voi integroida ne muihin toimintoihinsa
  • Luovutuksen kohteena olevaan toimintoon liittyvistä henkilöstöriskeistä, jotta se voi valmistautua niiden hallinnointiin
  • Siirtyvästä henkilöstöstä, jotta se voi valmistautua heidän vastaanottamiseensa sekä mahdolliseen henkilöstön etuuksien harmonisointiin.

Henkilöstöasioita koskevan ehtovertailun tarkoituksena on määritellä luovutuksen kohteena oleva henkilöstö sekä selvittää

  • Henkilöstön edut
  • Henkilöstöön liittyvät vastuut
  • Henkilöstön nykyiset palvelussuhteet ja niihin liittyvät tiedot
  • Luovutuksen kohteena olevaan henkilöstön palvelussuhteisiin liittyvät aiemmat ja vireillä olevat erimielisyydet ja oikeudenkäynnit
  • Muut henkilöstöön liittyvät oleelliset tiedot.

Henkilöstökysymysten ehtovertailu

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Palvelukeskukset

Palvelukeskuksia valmistellaan yhdessä maakuntien alueellisten esivalmistelusta vastaavien valmisteluelinten, kuntien, kuntayhtymien ja palveluntuottajien kanssa.

Muutosviestintä ja yhteistoimintamenettely

Kuntien, kuntayhtymien ja valtion virastojen tulee huolehtia esivalmisteluvaiheesta lähtien jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle sekä käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) mukainen yhteistoimintamenettely.

Maakuntien väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntia sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia. Tästä syystä myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita. 

Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi, joka on 11-12/2018-31.7.2019. 

Väliaikaishallinnon ajan henkilöstön edustajat valitaan maakunnan yhteistoimintaelimeen niin, että yhteistoimintalain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin kootaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa samoja periaatteita noudattaen kuten kunnan yhteistoimintaelin. Henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten tai niiden rekisteröityjen paikallisten alayhdistysten nimeävät maakunnalliset edustajat, kunnallisten pääsopijajärjestöjen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.