FI SV

Maakunnan tehtävät 

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Maakunta- ja sote -uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen: 

  • sosiaali- ja terveydenhuollosta,
  • pelastustoimesta,
  • ympäristöterveydenhuollosta,
  • alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä,
  • maakuntakaavoituksesta,
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä
  • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Tutustu tehtäväaloihin tarkemmin 

Kun maakuntien toiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa, maakunnilla on maakuntalakiluonnoksen mukaan 25 tehtäväalaa.

  1. sosiaali- ja terveydenhuolto
  2. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
  3. alueellinen alkoholihallinto
  4. pelastustoimi
  5. terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut
  6. maatalous ja maaseudun kehittäminen
  7. maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta
  8. kalatalous ja vesitalous
  9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
  10.  alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
  11. maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
  12. kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
  13. luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito
  14. liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
  15. vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät
  16. yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavustustehtävät
  17. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät
  18. maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa
  19. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
  20. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
  21. vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
  22. ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
  23. maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
  24. maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun kustannusten korvaaminen
  25. alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
  26. yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen.

Laissa määritellään lisäksi kuusi tehtäväkokonaisuutta, joita voidaan ottaa maakunnan tehtäviksi.