Tapahtumat – yksittäinen

Kansallisen sote-asiakaspalautejärjestelmän suunnittelun tilannekatsaus

Tiistai 23.10.2018 klo 12.00 –  14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tervetuloa keskustelemaan tulevasta ratkaisusta ja sen mahdollisuuksista.

Kutsu tilaisuuteen

Hallituksen esittämän sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauden (HE 16/2018) toimeenpano edellyttää tiedon tehokasta hyödyntämistä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kansalaiset tarvitsevat tietoa palvelujen laadusta ja maakunnan johtaminen edellyttää tietoa mm. hoitoketjujen toimivuudesta ja palveluiden vastaavuudesta asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujärjestelmän kansallisessa ohjauksessa puolestaan tarvitaan valtakunnallisesti yhteismitallista tietoa.

Palveluiden asiakaslähtöisessä johtamisessa tarvitaan erityisesti asiakkaiden tuottamaa tietoa. Tästä syystä on päätetty käynnistää suunnitteluprojekti kansallisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi. Projektin tuotoksena syntyy suunnitelma, jonka pohjalta tehdään päätös etenemisestä. Tavoitteena on valmiin suunnitelman esittely maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutoksen johtoryhmälle jo vuoden 2018 aikana.

Kutsumme kaikki halukkaat 23.10.2018 klo 12–14 keskustelemaan tulevasta ratkaisusta ja sen mahdollisuuksista. Kansallisen asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen on pystyttävä aloittamaan heti lakien voimaantulon jälkeen. Nyt on oikea hetki vaikuttaa järjestelmän suunnitteluun.

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä. Varsinainen paikka määrittyy kapasiteettitarpeen perusteella, ja siitä tiedotetaan myöhemmin kaikille mukaan ilmoittautuneille.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä:
Skype
Skype web app
Liittyminen puhelimella: +358 94272 0677 / Neuvottelutunnus: 16245783                                                       

Alustava arkkitehtuurin kuvaus

Alustavan arkkitehtuurityön perusteella järjestelmä tultaisiin toteuttamaan Kanta-palveluiden varaan siten, että tallennettu kirjaus toteutuneesta palvelutapahtumasta käynnistäisi automaattisesti asiakaspalautekyselyn.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelisi kansalliset palautekysymykset, joiden pohjalta toteutettaisiin ”kysymyspankki”. Kysymyksiä voitaisiin määritellä palveluluokittain ja niitä voitaisiin myös kierrättää siten, että eri asiakkaille lähetetyt kyselyt vaihtelisivat tarpeen mukaan. Näin mahdollistettaisiin kyselyiden laajempi sisällöllinen kattavuus. Myös maakunnille voitaisiin tarjota mahdollisuus lisätä maakuntakohtaisen järjestämisvastuun kannalta tarpeellisia kysymyksiä.

Varsinaisen kyselyn koordinoinnista vastaisi kansallisesti toteutettava kyselyä hallinnoiva palvelu. Se hyödyntäisi kysymyspankkia kyselyiden muodostamisessa ja vastaisi toteutettavien kyselyiden frekvenssistä siten, että tiettyä palvelua koskevia kyselyitä lähetettäisiin vain siinä määrin kuin se on tilastollisen merkitsevyyden kannalta välttämätöntä. Kyselyiden tekeminen edellyttäisi arkaluonteisen henkilötiedon käsittelyä ja yksi kyselyitä hallinnoivan palvelun tehtävistä olisi eristää tämä käsittely mahdollisuuksien mukaan yhteen paikkaan.

Kyselyprosessia hallinnoiva palvelu tarjoaisi liityntärajapinnat kyselyitä toteuttaville ratkaisuille. Niiden vastuulla olisi toimittaa kysely asiakkaalle ja tarjota hänelle käyttöliittymä vastauksen antamiseksi. Erilaisia kyselypalveluita voitaisiin toteuttaa keskitetysti vaikkapa SoteDigi Oy:n toimesta tai maakuntien erillisten kilpailutusten kautta. Mahdollisuuksia näiden ratkaisujen toteutuksille on useita (SMS, mobiili/tablettisovellus, verkkosivusto jne.) ja siksi on järkevää pitää toteutusvaihtoehdot avoimina.

Lisätietoja

Markku Heinäsenaho
Erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto
Digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikkö
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
markku.heinasenaho(@)stm.fi
p. 0295 163 158, 046 922 4358


Tapahtumiin rekisteröityminen