Vem kan ställa upp som kandidat?

Som kandidat kan ställa upp
1) en person vars hemkommun hör till landskapet i fråga,
2) en person som har rösträtt i landskapsval i något landskap och
3) en person som inte har förklarats omyndig.

Valbar till landskapsfullmäktige är dock inte

1) en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller landskapsförvaltningen,
2) den som är anställd hos landskapet i en ledande uppgift inom landskapsstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde eller inom något av landskapets affärsverk eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift,
3) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där landskapet har bestämmande inflytande och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan person anställd av landskapet som avses i 2 punkten, eller
4) den som är ledamot i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller är i ledande eller ansvarsfull ställning eller därmed jämförbar ställning i något av landskapets affärsverk eller i en sammanslutning eller stiftelse som producerar social- och hälsovårdstjänster eller andra tjänster som omfattas av landskapets organiseringsansvar.

Vid landskapsval får kandidater ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar. Partierna kan sluta sig samman och bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. Kandidaterna ställs upp landskapsvis. Ett partis kandidater ställs upp av en partiförening som är verksam i landskapet och som partiets centralorganisation har utsett. En valmansförening kan bildas av minst 100 röstberättigade personer som bor i landskapet. 

I sammanställningen av kandidatlistor anges utöver varje kandidats nummer, namn och yrke även dennes hemkommun. I kandidatlistan får på samma sätt som vid kommunalval ställas upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet. 
Partierna och valmansföreningarna ska lämna sin kandidatansökan till landskapsvalnämnden. Justitieministeriet har utarbetat blanketter för kandidatuppställning vid landskapsvalet, som finns här