Vanliga frågor om lagen om produktion av social- och hälsotjänster

Tjänsteproducent avser alla instanser som producerar social- och hälsotjänster oberoende av deras juridiska form. Till exempel landskapets affärsverk, ett aktiebolag eller ett annat bolag, en sammanslutning, en sammanslutning, ett andelslag, en stiftelse eller en självständig yrkesutövare kan vara tjänsteproducent.

Tjänsteenhet är en administrativt ordnad helhet i vilken social- och hälsotjänster produceras,

Gemensam tjänsteenhet avser en tjänsteenhet i vilken de tjänsteproducenter som verkar inom den genom ett avtal har valt en bland sig att som ansvarig tjänsteproducent företräda sig hos register- och tillsynsmyndigheterna samt att för deras räkning ansvara för vissa skyldigheter.


Det innebär att de nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarandena ska frångås och att i fortsättningen ska samma registreringsförfaranden gälla alla tjänsteproducenter.

Tjänsteproducenter och tjänsteenheter ska registreras genom särskilda förvaltningsåtgärder, men i praktiken ska de kunna omfattas av en gemensam registeranmälan. Detta underlättar det nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarandet och möjliggör att tjänsteenheten överförs direkt till en annan tjänsteproducent.

De aktörer som producerar tjänster registreras först, vilket ger en allmän behörighet att fungera som privat tjänsteproducent. Vid registreringen av tjänsteenheten granskas de substantiella förutsättningarna för social- och hälsovård.

 


Tjänsteproducenternas eget ansvar för att tjänsterna är av god kvalitet, trygga och ändamålsenliga ska stärkas. Tjänsteproducenterna ska göra upp en plan för egenkontroll. I planen antecknas de centrala åtgärder med hjälp av vilka tjänsteproducenterna själva övervakar sin tjänsteenhet, personalens verksamhet samt kvaliteten på de tjänster de producerar. Syftet med egenkontrollen är att säkra att klienten eller patienten får trygga social- och hälsotjänster av god kvalitet. På så vis kan man framför allt förebygga brister som yppas i tjänsteverksamheten och minska behovet för tillsynsmyndigheterna att gripa in genom tillsyn i efterhand.

Valvira och regionförvaltningsverken är register- och tillsynsmyndigheter. Regionförvaltningsverket ska på sitt verksamhetsområde övervaka tjänsternas laglighet och utföra styrning i anslutning till lagligheten. Valvira har till uppgift att förenhetliga tillsynen och styrningen samt övervaka tjänster när det är fråga om vittsyftande ärenden, ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde.

Vid styrningen och tillsynen ska risker i tjänsteproducentens verksamhet i första hand utvärderas i samarbete med tjänsteproducenten. Om styrnings- och utvärderingsbesök och programmet för dem avtalas på förhand med tjänsteproducenten och den berörda tjänsteenheten.

Tillsynsmyndigheten får inspektera verksamheten, lokalerna och utrustningen vid en tjänsteproducents tjänsteenhet utan någon förhandsanmälan.

Upptäcks det brister eller andra missförhållanden som äventyrar klient- eller patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av social- och hälsotjänster, kan tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om hur bristerna ska avhjälpas eller missförhållandena undanröjas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten eller användningen av en anordning genast ska avbrytas.


Bestämmelserna i lagen om produktion av social- och hälsotjänster gäller alla aktörer. Genom lagen förenhetligas verksamhetsförutsättningarna, registreringen och tillsynen för offentliga och privata producenter av social- och hälsotjänster.

I lagstiftningen om specialiserad sjukvård finns bestämmelser om centralisering av krävande vård och avsikten är att fastställa ett visst minimiantal och kvalitetskrav för till exempel operationer. Dessa krav på kvalitet och antal gäller alla producenter av social- och hälsotjänster.


Registermyndigheten får vid behov företa en förhandsinspektion i en tjänsteenhet innan enheten antecknas i registret. Vid förhandsinspektionen utreder man verksamhetsförutsättningarna och säkerställer klient- och patientsäkerheten.

Verksamhetens innehåll samt målgruppen i fråga om klienter och patienter beaktas särskilt då behovet av en förhandsinspektion bedöms. Alla sjukhus eller enheter för särskilt krävande socialtjänster ska inspekteras innan enheten antecknas i registret.

 


I lagen finns bestämmelser om verksamhetsförutsättningar för, registrering av och tillsyn över producenter av social- och hälsotjänster. Om tjänsternas innehåll samt klientens och patientens ställning och rättigheter föreskrivs särskilt.

Lagen gäller samtliga producenter av social- och hälsotjänster.

Lagen ska inte tillämpas när verksamheten sker utan ersättning eller en tjänst produceras sporadiskt.


Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ska föra ett rikstäckande register över tjänsteproducenter för registrering, övervakning och statistikföring av tjänsteproducenter och social- och hälsotjänster.

Registret ska omfatta en offentlig datatjänst vars uppgifter om tjänsteproducenterna och tjänsteverksamheten är tillgängliga för var och en.


Social- och hälsotjänster får endast produceras av en tjänsteproducent som är registrerad och vars tjänsteenhet är registrerad i registret över tjänsteproducenter.

Offentliga social- och hälsotjänster får produceras av landskapets affärsverk samt bolag som ägs av landskapet, privata företag och yrkesutövare samt föreningar, andelslag, stiftelser eller andra sammanslutningar.

Kommuner kan inte producera social- och hälsotjänster.


I lagen fastställs bl.a. följande grundläggande krav på tjänsteproducenterna.

  • Tjänsteproducenten får inte vara försatt i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och producenten får inte ha skatteskulder eller andra offentliga skulder.
  • Tjänsteproducentens lokaler och hjälpmedel ska vara tillräckliga och ändamålsenliga samt lämpliga och trygga för verksamheten.
  • Antalet anställda ska vara tillräckligt med avseende på klienternas och patienternas servicebehov och antal. Personalen ska ha behörig utbildning.
  • Social- och hälsotjänster ska vara av god kvalitet, kundorienterade och säkra och genomföras på behörigt sätt. En ansvarsperson ska utses för verksamheten.
  • En tjänsteproducent ska övervaka kvaliteten och ändamålsenligheten samt klient- och patientsäkerheten i sin verksamhet. För detta ändamål ska en plan för egenkontroll som hålls allmänt tillgänglig upprättas.

Tjänsteenheterna kan styrka sin behörighet också genom certifiering. En förhandsinspektion behöver inte göras om sjukhuset eller tjänsteenheten som tillhandahåller krävande socialvård tillämpar ett tillförlitligt kvalitetsstyrningssystem, såsom det certifierade kvalitetsprogrammet för social- och hälsotjänster (SHQS) och det certifierade systemet ISO 9001. Dessutom förutsätts att kvalitetsstyrningssystemet innehåller en plan för egenkontroll:


Enligt den föreslagna lagen ska offentliga och privata tjänsteproducenter inte särskiljas utan alla ska behandlas enhetligt. Alla social- och hälsotjänster ska omfattas av samma registreringsförfarande, vilket möjliggör flexibilitet och att klienternas och patienternas behov av tjänster beaktas bättre än tidigare. Registreringsplikten för tjänsteproducenter har inte tidigare gällt offentliga producenter av social- och hälsotjänster.