Valmyndigheter

I landskapen inrättas en ny valmyndighet, landskapsvalnämnden, som ska fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid landskapsval. 
Kommunernas nuvarande valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna) ska sköta sina lagstadgade uppgifter även vid landskapsval. 

Räkningen av förhandsröster och kontrollräkningen av rösterna på valdagen utförs av de kommunala centralvalnämnderna. Landskapsvalnämnden ska dock ha till uppgift att fastställa hela landskapets resultat och förordna de ledamöter som valts till fullmäktige. Den nämnda arbetsfördelningen betyder att arbetet med att räkna rösterna fördubblas i valnämnderna och i de kommunala centralvalnämnderna när kommunalval och landskapsval förrättas samtidigt.