Aktuellt

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inleder sin verksamhet vid ingången av 2021

Reformministerarbetsgruppen fastslog vid sitt möte den 16 augusti 2018 att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova grundas i samband med att landskaps- och vårdreformen träder i kraft den 1 januari 2021.

Finansministeriets pressmeddelande 16.8.2018

I styrningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova krossas silotänkandet

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) grundas 1.1.2021. Dess styrningsmodell är unik och det finns ingenting att jämföra med: åtta ministerier styr tillsammans Luova. En gemensam helhetsuppfattning och högklassig kommunikation är avgörande för att man ska lyckas.

Liisa Hyssälä och Jouni Backman utredde på uppdrag av Sitra (Kansanvallan peruskorjaus (Sanering av folkväldet) 23.2.2018), hur det finländska beslutfattandesystemet och förvaltningen förmår klara av de kommande utmaningarna, särskilt ur ett demokratiskt perspektiv. För centralförvaltningens del föreslås som åtgärder bl.a. framhävning av resultat- och effektivitetsmålen i anslutning till ämbetsverkens gemensamma fenomen, kundrelationer, utveckling eller tjänster. I budgeten ska man smidigare än hittills möjliggöra allokeringen av anslag för ämbetsverkens gemensamma arbete.

Det nya branschövergripande ämbetsverket Luova och dess unika styrmodell erbjuder en utmärkt möjlighet att ställa upp länge efterlängtade fenomenbaserade mål. Statsförvaltningen tillsätter en styrgrupp för den gemensamma styrningen för fyra år åt gången. I styrgruppen finns alla åtta styrande ministerier representerade liksom också överdirektören för Luova-ämbetsverket.

Luova har en väsentlig roll i beredningen av styrdokumenten: Ämbetsverket utarbetar inom ramen för de strategiska riktlinjerna sitt förslag till resultatavtal och lägger fram ett budget- och ramförslag. Det ansvarar också för sina strategiprocesser. Till styrgruppen som ansvarar för den gemensamma styrningen hör godkännande av resultatmålen, budgetförslaget och det statsekonomiska ramförslaget, fastställande av bokslutsställningstagandet, styrningen av ämbetsverkets gemensamma utveckling och allmän planering, styrning och bedömning av ämbetsverkets gemensamma verksamhet och gemensamma funktioner.

Ministeriernas gemensamma strategiska styrning ökar tillstånds-, styrnings- och tillsynsverksamhetens effektivitet

Den fenomenbaserade måluppställningen förutsätter också en reform av ministeriernas styrning. De styrande ministeriernas ömsesidiga växelverkan kommer att bli ännu viktigare än hittills. Det är också viktigt att gestalta vilken helhetseffekt uppgiftshelheterna som det föreskrivs om i den sektorspecifika lagstiftningen har. Styrningen av ett sektorövergripande ämbetsverk genomförs via skapandet av ministeriets gemensamma synvinklar. Den gemensamma strategin är styrning på strategisk nivå. Med hjälp av den strategiska helhetsuppfattningen krossas förvaltningsspecifika silon, verkställs t.ex. ur regeringsprogrammet härledda tväradministrativa mål och förvaltningshelheten förutses och planeras mera dynamiskt än hittills. Målet är en mer anslående, mer kundorienterad, enhetligare och effektivare statlig tillstånds-, styrnings- och tillsynsverksamhet.

I projektet för verkställande av Luova bereds innehållet och processerna i den gemensamma styrningen och det genomförs en simulering av styrningshelheten. Målet är övergripande utnyttja möjligheterna som ämbetsverkets nya strategiska styrning ger. För simulering utlovas stöd ur Sitras projekt Siilonmurtajat (Silokrossare). Styrningen av Luova är ett av de tväradministrativa experiment som Sitra valt ut och genom vilket reformen av ledningen för statsförvaltningen stöds.

Luovas styrningsmodell förutsätter växelverkan och förtroende

Luovas styrningsmodell ger plats för ledningen av ämbetsverket: Luovas ledning har ett delat ansvar som dokumenterats på teamnivå för främjandet av hela ämbetsverkets gemensamma mål. Om ämbetsverket lyckas skapa en gemensam vision och strategi och klarar av både att identifiera de fenomenbaserade utmaningarna och att utnyttja sina resurser smidigt har också ministeriernas samordnade styrning goda chanser att lyckas. Detta förutsätter god växelverkan, helhetsperspektiv och gemensam förståelse för de olika förvaltningsområdenas mål och de särskilda dragen hos de enskilda uppgiftssektorerna. En regelbunden växelverkan mellan ämbetsverkets högsta ledning och de styrande ministerierna samt ett förtroende som byggs upp utifrån detta främjar också en framgångsrik styrning.

Färdigheter för strategiskt tänkande och förmåga till dialogisk växelverkan och samordnande kompromisser krävs inom Luova både på lednings- och på styrningsnivå. Förutom att strukturerna ändras förnyas också förvaltningskulturen.

Satu Koskela, projektchef, Projektet för verkställande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Ordförande för undergrupperna inom den gemensamma styrningen i projektet för verkställande av Luova:

Juho Korpi, utvecklingschef, miljöministeriet

Virpi Kölhi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

 

Ytterligare information

Projektchef Satu Koskela, tel. 050 513 1022
[email protected]