FI SV EN

Utkast till regeringens proposition: Genomförandet av landskapsreformen och förslag om att inrätta ett nytt verk, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
 

Remissbehandling 24.4. - 19.6.2017

Finansministeriet har den 24 april sänt utkastet till regeringens proposition om genomförandet av landskapsreformen på remiss. Propositionsutkastet hänför sig till regeringens proposition med förslag till en landskapsreform och en reform av social- och hälsovården (RP 15/2017 rd) som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Utkastet innehåller förslag till ändring av de speciallagar som gäller vissa uppgiftshelheter som föreslås bli överförda från staten, kommunerna och samkommunerna till landskapen. Avsikten är att ansvaret för att ordna de tjänster och uppgifter som anges i propositionsutkastet överförs till landskapen vid ingången av 2019.

Regeringens propositionsutkast innehåller också förslag om att inrätta ett nytt verk, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, dit man samlar de till staten hörande tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som tidigare skötts av regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, vilka avses bli nedlagda i samband med landskapsreformen. Avsikten är att det nya verket inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Remissbehandlingen av materialet pågår till den 19 juni 2017 och begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät på adressen: utlatande.fi

Bilagor till begäran om utlåtande

Införandelag

Lag om Statens ämbetsverk på Åland

Lag om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

LS II allmänna motiveringar

LS II detaljmotiveringar

LS II Lagförslag

Pressmeddelande, sammandrag och diapresentation

Pressmeddelande

Sammandrag: lagpaketet

Sammandrag: Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Sammandrag: Ställningen för den personal som övergår till landskapen

Presentation: Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Presentation: Ställningen för den personal som övergår till landskapen

Presentation: Landskapsreformen

Landskapets uppgifter (landskapslagen 6§) 

Övrigt bakgrundsmaterial

Frågor och svar om landskapsreformen

Jord- och skogsbruksministeriet: Sammandrag till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hörande uppgifter i utlåtandematerialet (pdf)