FI SV

Landskapsreformen och området för trafik och transport

Landskapsreformen påverkar också uppgifterna inom området för trafik och transport, finansieringen av väghållningen och de statliga myndigheterna inom trafikförvaltningen. Landsvägsnätet ska fortfarande stå kvar i offentlig ägo och ligga på statens ansvar.

Uppgifterna som övergår till landskapen

I propositionen med förslag till landskapslag (RP 15/2017) som är under behandling i riksdagen föreskrivs om de uppgifter inom området för trafik och transport som övergår till landskapen. 

Till de uppgifter inom området för trafik och transport som landskapet ska ansvara för hör de uppgifter som i dag sköts av närings-, trafik- och miljöcentralerna, t.ex. transportsystemets funktion, trafiksäkerheten och den regionala väghållningen.

Även största delen av den personal som sköter väghållningsuppgifter inom de nuvarande närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde för trafik flyttas över till landskapen.

Landskapen kan, om de så vill, även ta ansvaret för att organisera den offentliga persontrafiken och skärgårdstrafiken.

De uppgifter som landskapen ska svara för är

  • transportsystemets funktion
  • trafiksäkerheten
  • väg- och trafikförhållandena
  • den regionala väghållningen
  • samarbetet inom markanvändningen
  • produktionen av data om verksamhetsmiljön för den nationella planeringen av transportsystemet
  • uppgifter som gäller statsunderstöd för enskilda vägar och för mobilitetsstyrning

Uppgifterna som fortsättningsvis ska skötas av staten

Landsvägarna ska stå kvar i offentlig ägo.

De landsomfattande uppgifterna inom området för trafik och transport ska centraliseras till Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Trafikverket ska i fortsättningen sköta t.ex. de uppgifter som gäller tillstånd för väghållning och Trafi de uppgifter som gäller näringstillstånd för att bedriva olika typer av tillståndspliktig trafik.

Staten ska också svara för vissa i lagen om transportservice avsedda kommunala och regionala uppgifter som gäller statsunderstöd (t.ex. stöd till kollektivtrafiken i stora och mellanstora städer). Staten ska fortfarande ha ansvar för underhållet och driften av landsvägar, järnvägar och vattenvägar.

Ändringar i finansieringen

Efter landskapsreformen ska organiseringen av den regionala väghållningen, stödet till färjor för enskilda vägar och färjefartyg, skärgårdstrafiken samt upphandlingen av flygtrafik på rutten Helsingfors–Nyslott genomföras i landskapen med stöd av särskild finansiering.

För en del av uppgifterna inom trafik- och transportsektorn anvisas anslag som icke-öronmärkta, allmänna bidrag. Sådana uppgifter är köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster, mobilitetsstyrning, byggande och upprätthållande av vissa flygplatser och statsunderstöd för enskilda vägar.

Med särskild finansiering avses det anslag i kommunikationsministeriets budget som ministeriet anvisar för landskapen eller väghållningsområdena för att sköta eller organisera uppgifterna inom området för trafik och transport. Med allmänna bidrag avses anslag som direkt överförs från finansministeriets budget till landskapen och som landskapen självständigt får bestämma över. 

Om fördelningen av särskild finansiering för väghållningen i landskapen ska ingås ett avtal mellan Trafikverket och landskapen eller väghållningsområdena.

Landskapsreformen genomförs med stöd av särskilda lagar

Genom propositionen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen ska ordnas överföringen av de uppgifter som gäller trafiksystemplaneringen och väghållningen och som ingår i propositionen med förslag till landskapslag från staten till landskapen. Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser som landskapsreformen förutsätter och som gäller landskapens och statens samarbete för att ordna underhållet av landsvägar samt ledning, avtal och andra arrangemang i anknytning till det. Det föreslås att i lagändringen tas in bestämmelser om trafiksystemplaneringen och servicenivån på riks- och landskapsnivå. 

Syftet med totalreformen av lagen om enskilda vägar är att överföra de statsbidragsuppgifter som rör enskilda vägar från staten till landskapen. En regeringsproposition om detta lämnades till riksdagen den 19 oktober 2017. Genom ändringarna av lagen om transportservice övergår de uppgifter som handlar om offentlig persontrafik från staten till landskapen. Avsikten är att en kompletterande proposition om detta överlämnas till riksdagen under våren 2018.

Läs mer:

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom trafik och transport (på finska)