Tjänsterna för barn och familjer reformeras

När social- och hälsovårdstjänsterna överförs för att ordnas av landskapen i början av året 2021 har kommunerna fortsatt ansvar för många tjänster som är viktiga för barn och unga. Exempel på sådana tjänster är småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, fritidstjänster samt kultur- och idrotts- och motionstjänster.

Reform- och utvecklingsarbete som gäller tjänster för barn och familjer bedrivs nu i alla landskap. I varje landskap och inom huvudstadsregionen arbetar en förändringsagent. Förändringsagenten har till uppgift att se till att målen för reformen nås inom regionen.

Tjänsterna samordnas i familjecenter

Med den reform av barn- och familjetjänsterna (programmet för utveckling av barn- och familjetjänster) som genomförs i samband med landskaps- och social- och hälsovårdsreformen säkerställs att barn, unga och familjer får det stöd och de tjänster som de behöver oberoende av vem som har ansvaret för ordnandet av dem.

Inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster skapas barn- och familjeorienterade innehåll och servicestrukturer i social- och hälsovårds- och landskapsreformen: myndigheterna bör samarbeta sinsemellan så att ett barn och barnets familj inte längre behöver kontakta flera olika myndigheter separat. Tjänsterna ska dessutom vara lättillgängliga och ges nära.

Tjänsterna för barn, unga och familjer samordnas till en fungerande helhet i så kallade familjecenter. På det sättet tillhandahålls hjälp och stöd nära genom att alla aktörer samarbetar. I familjecentren samlas även tjänster som organisationer och församlingar erbjuder.

I familjecentren prioriteras tidigt stöd och vård. På det sättet minskar behovet av kurativa tjänster.

För de som behöver tjänster på högspecialiserad nivå – till exempel specialiserad sjukvård – knyts hjälpen närmare familjens vardag och tjänsterna samordnas sinsemellan över social- och hälsovårdens och undervisningsväsendets gränser. En verksamhetsmodell där ett team bestående av flera aktörer arbetar med en familj tas i bruk inom barnskyddet.

Valfrihet inom tjänsterna för barn och familjer

En barnfamilj kan själv välja vilken social- och hälsocentral eller tandklinik den besöker. Landskapets affärsverk ansvarar för rådgivningsbyråtjänsterna. Inom barnskyddet och skol- och studerandehälsovården saknas valfrihet.

Om en familj behöver hjälp kan man till exempel kontakta en hälsovårdare på en rådgivningsbyrå (eller någon annan yrkesutbildad person vid familjecentret). Familjen kan tillsammans med hälsovårdaren gå igenom situationen och fundera över vilket slags stöd familjen behöver.

Inom servicen till barnfamiljer kan vid behov kundsedlar beviljas med hjälp av vilka familjen kan välja sådana tjänster som lämpar sig för dem, till exempel hemtjänst.

Om en familj har behov av olika slag, gör yrkesutbildade personer vid familjecentret en bedömning av servicebehovet och utifrån denna en serviceplan.

E-tjänsterna utökas som en del av utvecklingsarbetet med familjecenter. Information om e-tjänster sammanställs för att göra det lättare att hitta tjänsterna.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, tfn 0295 163 046, [email protected]