Landskapets övriga tjänster

Till landskapen överförs utöver social- och hälsovårdstjänsterna även uppgifter från närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner samt kommunerna.

Landskapen svarar från och med den 1 januari 2021 för följande tjänster:

  • social- och hälsovård
  • uppgifter som främjar sysselsättning och näringsliv
  • räddningsväsendet
  • miljövård
  • landskapsplanläggning
  • vissa trafik-, miljö- och naturresursuppgifter
  • främjande av landskapets identitet och kultur
  • övriga regionala tjänster som enligt lag ska ordnas av landskapen.