Tillsyn över social- och hälsotjänster

Tillsynen över social- och hälsovårdstjänsterna förenhetligas. Nu är kraven på och tillsynen över den offentliga och privata tjänsteproduktionen delvis olika. I fortsättningen gäller samma lag alla tjänsteproducenter.  

Betydelsen av proaktiv tillsyn framhävs allt mer. Verksamhetsenheternas egenkontroll är den primära formen av tillsyn. Tillsynsmyndigheten stöder, främjar och säkerställer verksamhetsenheternas egenkontroll och ingriper med efterhandskontroll i de fall där egenkontrollen inte räcker till.

I lagen om produktion av social- och hälsotjänster ska det föreskrivas om tillsynen över social- och hälsotjänster. Kommunernas nuvarande uppgifter i anslutning till tillstånds- och tillsynsförfarandet ska slopas.

Verksamheten inom social- och hälsovården övervakas av och tillstånd inom förvaltningsområdet beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken. Valvira övervakar även alkoholnäringen och miljö- och hälsoskyddet.

Statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som sköts inom regionförvaltningen och centralförvaltningen samlas i fortsättningen till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) som har regio-nala verksamhetsställen. Förändringen förtydligar tillsynen över social- och hälsovården.