FI SV

Temporär förvaltning i landskapen

I varje landskap tillsätts ett temporärt beredningsorgan, som svarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning och utövar beslutanderätt tills landskapsfullmäktige har valts och inlett sin mandatperiod.

Beredningsorganets uppgifter

Det temporära beredningsorganet har till uppgift att bereda verksamheten och ekonomin på ett sätt som är ändamålsenligt ur hela landskapets perspektiv. Beredningsorganet har till uppgift att

  • kartlägga den personal som övergår till landskapen och att för landskapsfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen
  • delta i utredningen av vilken fast och lös egendom som övergår till landskapen
  • delta i utredningen av vilka avtal som övergår till landskapen och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
  • delta i utredningen av informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till landskapen
  • bereda ordnandet av landskapets verksamhet och förvaltning
  • besluta om landskapets budget 
  • delta i ordnandet av det första landskapsvalet
  • bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av landskapens verksamhet och förvaltning.

Det temporära beredningsorganets sammansättning

Det temporära beredningsorganets sammansättning fastställs av aktörerna i respektive landskaps område, dvs. landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistriken, räddningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna.  Medlemmarna i beredningsorganet ska väljas bland tjänsteinnehavarna i de ovannämnda organisationerna.  Tjänsteinnehavarna ska ha tillräcklig sakkunskap för uppgiften, och jämställdhetslagen ska iakttas när organets sammansättning fastställs.

Avsikten är att de tjänsteinnehavare som blir medlemmar i det temporära beredningsorganet fortfarande står i tjänsteförhållande till sina egna organisationer och att de befrias från sina ordinarie uppgifter, så att de vid behov kan arbeta i beredningsorganet på heltid. Den organisation som de står i tjänsteförhållande till svarar under denna tid fortfarande för sina skyldigheter som arbetsgivare. Medlemmarna i beredningsorganet utövar självständigt sina befogenheter i organet och fungerar i detta uppdrag alltså inte som intressebevakare för sina arbetsgivare. De ska i sitt uppdrag se till landskapets allmänintresse.

Det temporära beredningsorganet kan ingå avtal och anställa arbetstagare för viss tid

Beredningsorganet kan ingå avtal som är bindande för landskapet för viss tid så att de upphör att gälla senast vid utgången av 2019. Organet bereder inga beslut som kräver politiska riktlinjer.

För genomförandet av reformen är det möjligt att inrätta även frivilliga politiska uppföljningsgrupper i landskapen. De kan dock inte utöva sådana befogenheter som föreskrivs för det temporära beredningsorganet, men de kan framföra sina synpunkter och förslag till beredningsorganet.

Övriga myndigheter ska delta i beredningen av inledandet av landskapens verksamhet och förvaltning och ge landskapet den handräckning som behövs för det.

Det temporära beredningsorganet ska informera invånarna i området, serviceanvändarna, kommunerna samt organisationer och andra sammanslutningar om hur beredningen framskrider och vid behov ge dem möjlighet att bli hörda i viktiga ärenden som är under beredning. De skyldigheter som gäller nationalspråken ska beaktas i kommunikationen.

Beredningsorganet kan anställa personer till landskapet i ett tidsbundet tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för att bistå organet i skötseln av dess uppgifter. Dessa personer anställs i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till landskapet och det är beredningsorganet som ska ansvara för arbetsgivarskyldigheterna medan dess mandattid varar. På personal i tjänsteförhållande tillämpas det som föreskrivs om tjänsteinnehavare i den lag om tjänsteinnehavare i kommuner och landskap som ingår i regeringens proposition. Personalen omfattas av tillämpningsområdet för pensionslagen för den offentliga sektorn.

Staten beviljar landskapen statsunderstöd för deras kostnader för inledande av verksamheten och förvaltningen.  Det understöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen kan betalas till landskapen utan ansökan och utbetalningen kräver inte att landskapen deltar i finansieringen. Det temporära beredningsorganet ska lämna landskapsfullmäktige en redogörelse för hur anslaget har använts.

Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 266
Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 097