Tandvård

Från och med den 1 januari 2022 kan kunden välja en offentlig eller privat tandklinik som finansieras av landskapet. Kundavgifterna är lika stora hos både de offentliga och de privata klinikerna. Tandklinikerna erbjuder mun- och tandvårdstjänster på basnivå.

Vilka tjänster kan man få vid tandklinikerna?

Vid de mun- och tandvårdsenheter, dvs. tandkliniker, som finansieras av landskapet kan man få följande tjänster:

  • förebyggande av och rådgivning om mun- och tandsjukdomar
  • munhälsokontroller och vårdplanering
  • behandlingar av munsjukdomar som tandköttssjukdomar och tandinfektioner, caries och kirurgisk mun- och tandvård
  • röntgendiagnostik
  • reparationer av tandproteser.

I fortsättningen fås tjänster i allt större utsträckning också i olika form, i och med att det blir vanligare med ambulerande tjänster och nättjänster.

Största delen av den specialiserade vården och all krävande specialiserad vård ges vid landskapens affärsverk, dvs. vid en offentlig mun- och tandvårdsenhet eller ett sjukhus. Landskapens affärsverk kan också ge kunden en kundsedel, som kunden kan använda för att skaffa tjänster från valfri tjänsteproducent (t.ex. vid behov av tandreglering eller tandproteser).

Kunden kan själv välja tandklinik

Om kunden får större frihet att välja tjänsteproducent inom social- och hälsovården i enlighet med det proposition till valfrihetslag, kan kunden själv välja vilken tandklinik han eller hon anlitar. Tjänsteproducenten kan vara en offentlig eller en privat aktör. Kundavgifterna är lika stora hos alla tjänsteproducenter. Tjänsteproducenten ska dock vara godkänd av ett landskap, så det går inte att välja vilken tandklinik som helst. 

I praktiken registrerar man sig som kund vid den tandklinik som man vill välja. Valet görs elektroniskt på webben eller skriftligen. Valet är bindande för minst ett halvt år framåt. Det går med andra ord att byta tandklinik var sjätte månad om man så vill.
Kundregistreringen hos tandklinikerna kommer att inledas senast i oktober 2021. Om en landskapsinvånare inte har valt en tandklinik, sparas hans eller hennes uppgifter i landskapets affärsverks uppgifter, men han eller hon blir inte kund där eller i någon tandklinik. Om en invånare inte har valt tandklinik före den 1 januari 2024, får invånaren från ingången av 2024 tjänster vid en tandklinik (offentlig eller privat) som landskapet hänvisar invånaren till på basis av vilken som är bäst tillgänglig för honom eller henne.

Om tandkliniken i fråga har flera verksamhetsställen runt om i Finland, kan kunden besöka vilket som helst av dessa. Om kunden på grund av arbete, studier eller fritid tillfälligt vistas på en annan ort, kan han eller hon få vård vid en annan tjänsteproducents tandklinik, om den tandklinik som kunden har valt inte har ett verksamhetsställe på orten.

Ytterligare information:

Anne Nordblad, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 387