Styrningen av tillväxttjänsterna

Tillväxttjänsterna (sysselsättnings- och företagstjänster på riks- och landskapsnivå) bildar en egen helhet som styrs av  arbets- och näringsministeriet. Styrningen utgår från en intensiv växelverkan mellan de olika parterna. Det ställs upp gemensamma riksomfattande mål för organiseringen av tillväxttjänsterna i landskapen.

Vid arbets- och näringsministeriet pågår för närvarande ett projekt som gäller landskapens informationsledning. Som stöd för ledningen, planeringen och beslutsfattandet i fråga om arbets- och näringstjänsterna producerar arbets- och näringsministeriet och den blivande Myndigheten för tillväxttjänster information om verksamhet, ekonomi, verkningsfullhet, effektivitet och kvalitet. Informationen kan utnyttjas av landskapen, statsrådet, ministerierna, ämbetsverken, kommunerna och tillväxttjänsteproducenterna i deras egen verksamhet och av kunderna. Genom projektet för informationsledning skapas verktyg som ger landskapen en möjlighet att utnyttja relevant information vid styrningen.

Under de förhandlingsdagar som ordnas bland annat 2019 ska man tillsammans med landskapen genomföra pilotförsök och utveckla målen för organiseringen av tillväxttjänsterna och förfarandena för uppföljning och växelverkan.  Substansdiskussioner inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ska föras i samband med resultatstyrningen av Business Finland och genomförandet av projekten för utvecklandet av Team Finland nätverket och av instrumenten inom företags- och innovationspolitiken, de riksomfattande programmen enligt agendan för hållbar tillväxt samt enskilda projekt som arbets-. och näringsministeriet delfinansierar. 

I en tid med många omställningar (före verkställandet av landskapsreformen) är det viktigt att se till att NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas funktions- och serviceförmåga hålls på en god nivå. För detta har det under vintern 2019 ordnats tillfällen för gemensam diskussion för ministeriet och NTM-centralerna.