Styrningen av regionutvecklingen

Ansvaret för regionutvecklingen är fördelat på riks-, landskaps- och kommunnivå. Staten ansvarar för helheten av regionutvecklingen på nationell nivå i aktiv växelverkan med landskapen. Främjandet av det samarbete och den växelverkan som anknyter till regionutvecklingen är ministeriernas gemensamma uppgift, men arbets- och näringsministeriet ansvarar för samordningen av regionutvecklingssamarbetet. Landskapen har till uppgift att bedriva regionutvecklingssamarbete med kommunerna inom sitt eget område. Regionutvecklingen utgör en omfattande helhet där ett framgångsrikt genomförande förutsätter att de olika parternas mål och åtgärder samordnas.

Centrala delområden inom regionutvecklingen är till exempel näringsgrenarna och sysselsättningen (i framtiden tillväxttjänster), utvecklingen av städerna och landsbygden, välbefinnandet, kunnandet, kulturen, miljön, tillgängligheten och säkerheten samt i allt högre grad även integrationen. Varje ministerium ansvarar för regionutvecklingen och genomförandet av den inom sitt förvaltningsområde.

Statsrådets regionutvecklingsbeslut fungerar som en gemensam strategi för regionutvecklingen och omfattar hela regeringsperioden. Regionutvecklingsbeslutet innehåller med stöd av regeringsprogrammet de samordnade mål för regionutvecklingen till vilka ministerierna förbinder sig. Regionutvecklingsbeslutet bereds i samarbete med ministerierna, landskapen och övriga parter.

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE) som samordnar och fastställer riktlinjerna för den strategiska helheten av regionutvecklingen och främjar verkställandet av de strategiska riktlinjerna.

På regional nivå finns landskapsprogrammet, som är ett utvecklingsprogram som baserar sig på regionens mål och strategier och som används för att inrikta och samordna regionutvecklingsarbetet i landskapet. Statsrådets regionutvecklingsbeslut beaktas i landskapsprogrammen.