Styrningen av räddningsväsendet och den gemensamma regionala beredskapen

Det ingår i statsrådets gemensamma styrning att inrikesministeriet svarar för styrningen av räddningsväsendet och samordningen av den gemensamma beredskapen.

Det riksomfattande ledandet av räddningsväsendet ankommer på inrikesministeriet. Inrikesministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen, tillsynen och samordningen av räddningsväsendet och för räddningsväsendets utveckling. Inrikesministeriet ska också sörja för riksomfattande förberedelser och arrangemang inom räddningsväsendet samt utveckla samarbetet mellan olika ministerier och sektorer när det gäller räddningsväsendet.

Det riksomfattande utvecklandet ska ske med hjälp av räddningsväsendets samarbetsstruktur. Inrikesministeriet leder samarbetet där även Räddningsinstitutet, Nödcentralsverket, landskapens räddningsverk, Brandskyddsfonden och organisationerna inom räddningsbranschen finns representerade. Det slutliga målet är interaktiv utveckling där alla centrala aktörer har en specificerad roll.

Landskapets fullmäktige beslutar om räddningsväsendets servicenivå. När beslutet om servicenivån fattas ska nationellt betydande risker beaktas, faror som finns i området klarläggas och de risker farorna medför bedömas samt verksamhetens mål, tillgängliga resurser, servicen och servicenivån bestämmas.

Inrikesministeriet ska i fortsättningen ansvara för den riksomfattande samordningen av den regionala gemensamma beredskapen både på centralförvaltningsnivå och mellan landskapen. Ministeriet svarar också för samordningen av samarbetet.

Målet med utvecklingsprogrammet för landskapens beredskap är att stödja förberedelserna för landskapens beredskap och koncernförvaltning samt kompetensutvecklingen för nyckelpersonalen.