Styrningen av bildningstjänsterna

Landskaps- och vårdreformen leder till att vissa uppgifter inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde sköts både av landskapen och av kommunerna. Styrningen av landskapens uppgifter kommer i fortsättningen, i och med övergången från ministeriespecifik styrning till enhetlig styrning på statsrådsnivå, att basera sig på ett förhandlingsförfarande enligt landskapslagen.

Av de uppgifter som anknyter till eller berör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde kommer landskapen att ansvara för:

  • utbildningen, kompetensutvecklingen och kulturfrämjandet som har ett samband med utvecklandet och finansieringen av regionens näringsliv och innovationsmiljöer,
  • framsynsverksamheten för regionala utbildningsbehov på kort, medellång och lång sikt och beredningen av regionala utbildningsmål,
  • vården av kulturmiljön
  • landskapets uppgifter i fråga om främjandet av välfärd och hälsa,
  • tillsättandet av ett regionalt idrottsråd i samarbete med övriga landskap samt främjandet av motion i landskapet genom det regionala idrottsrådets verksamhet, samt
  • samordnandet av planer och utvecklingsåtgärder som gäller kulturen som en del av genomförandet av landskapsstrategin och -programmet samt landskapsplanläggningen.

Styrningen baserar sig på nära interaktion och förtroende samt på utnyttjandet av ett informationsunderlag som behövs för beslutsfattandet. Reformen förutsätter även samordning av strukturer, handlingsmodeller och styrningsförhållanden.

Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds de landskaps- och vårdreformsärenden som kräver ställningstaganden från ministeriets sida av ministeriets gemensamma grupp för regionärenden, AINO, och de behandlas i enlighet med ministeriets arbetsordning. Styrningen kan bestå till exempel av författningsstyrning, informationsstyrning eller nätverksstyrning som har ett samband med servicekedjor.

Bildningskommunen - samarbetsgruppen som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet ska förutse den kommande reformens verkningar, kartlägga utvecklingsbehov, lägga fram förslag till utvecklingen av kommunernas och landskapens samarbete samt till utvecklingen av barns och ungas ställning och delaktighet.

Förändringsprogrammen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Förändringsprogrammet inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har inom landskaps- och vårdreformen en särskild koppling till förändringsprogrammet för enhetlig styrning vid statsrådet, digitala förändringsprogrammet, landskapsinformationsprogrammet, programmet för forskning, utveckling och innovationer, beredningen av statens tillstånds- och tillsynsverk Luova samt regionutvecklingen i sin helhet. Åtgärderna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde har även ett samband med de egna förändringsprogrammen inom flera andra ministeriers förvaltningsområden