Styrningen av landskapen - landskapen och staten som samarbetsparter

Statsrådets styrning gentemot landskapen utgår från landskapens självstyre. Styrningen gäller uppgifter som landskapet ansvarar för.

Styrningen av landskapen karaktäriseras av interaktion och partnerskap där målet är att uppnå ett samförstånd mellan landskapen och statsrådet om de bästa handlingssätten. Bedömningen av tillräckligheten hos landskapens tjänster och finansieringen av dem samt landskapets förmåga att utföra sina uppgifter står i fokus för styrningen.

Landskapens interaktions- och styrningsprocess utvecklas vid statsrådet utifrån information och erfarenheter. Målet är att skapa ett gemensamt informationsunderlag för den interaktiva styrningen mellan landskapen och statsrådet som bearbetas bland annat i samband med landskapsinformationsprogrammet. På så sätt kan man garantera att alla parter har tillgång till samma uppgifter och att de finns tillgängliga för alla parter.

Landskaps- och vårdreformen medför en förändring i statsrådets roll som styrare av landskapens verksamhet och ekonomi, eftersom man övergår från ministeriespecifik styrning till enhetlig styrning från statsrådets sida. Landskapen styrs i dagsläget av sammanlagt åtta olika ministerier.

Behovet av gemensam statsrådsstyrning och interaktion föranleds framför allt av den allmäntäckande finansieringen av landskapen och verksamheten som har ett samband med den. För den särskilda finansieringens del berör den gemensamma styrningen framför allt personalutgifterna, eftersom de täcks med finansiering med allmän täckning.

Statsrådssamarbetet fördelas enligt följande:

  • Ärenden som sköts av landskapen men som kräver samordning
  • Ministeriespecifika förvaltningsinterna kontakter som berör substansfrågor
  • Andra formella och informella kontakter

Gemensamma statsrådsinterna frågor som har ett samband med styrningen av landskapen:

  • De nödvändiga åtgärderna enligt 13 § i landskapslagen
  • Frågor och frågekomplex som påverkar landskapets kostnader och finansieringen med allmän täckning, och som är betydande med tanke på ett eller flera landskaps ekonomi.
  • Sådana sektorsövergripande uppgifter inom förvaltningsområdet som har en särskild verkan på kostnadsutvecklingen i landskapet.

Årliga tidsplanen för interaktions- och styrningsprocessen

Interaktions- och styrningsprocessen inleds ett och ett halvt år innan budgetåret börjar genom att tidsplanen och anvisningarna för processen fastslås. Avsikten är att statsrådet fastställer riktlinjerna för förhandlingsmålen.

De nödvändiga förvaltningsområdesspecifika förhandlingarna förs kalenderårsvis varje höst vid respektive ministerium. Statsrådet inleder den gemensamma beredningen och analyseringen av landskapens lägesbild i slutet av november. Lägesbilderna inkluderar bland annat information om den regionala utvecklingen i landskapet och om andra uppgifter, en finansieringsprognos och uppskattningar över kostnaderna och digitaliseringen.

Förhandlingsdagarna om landskapens verksamhet och ekonomi våren 2019

De landskapsspecifika förhandlingsdagarna om verksamheten och ekonomin ordnas under mars och april 2019 som ett försök. Statsrådet och landskapen kommer tillsammans överens om specifika teman som behandlas på ett förvaltningsöverskridande sätt vid förhandlingsdagarna. Målet är att öka interaktionen mellan statsrådet och landskapen. Man har också för avsikt att effektivisera och förstärka statsrådets gemensamma styrning.

Landskapens verksamhet och ekonomi granskas ur ett övergripande perspektiv under förhandlingsdagarna. Förhandlingsdagarna utgör dessutom de regionutvecklingsdiskussioner och förhandlingar om räddningsväsendet som föreslagits i propositionerna, liksom även de i 13 § i landskapslagen avsedda förhandlingarna.

Nytt innehåll och genomföringssätt

Innehållet och genomföringssättet för förhandlingsdagarna våren 2019 kommer att avvika från 2018 års dito. Diskussionerna bygger på simuleringen av landskapens ekonomi som genomfördes vintern 2018 samt landskapens och SHM:s diskussioner hösten 2018 om social- och hälsovårdsuppgifterna och -servicen.

Innehållet i och tidsanvändningen under förhandlingsdagarna skräddarsys skilt för varje landskap, men grundstrukturen förblir dock likadan för alla. Under förhandlingsdagarna behandlas det material som beretts i samarbete av statsrådet och landskapen, och som består av flera olika dokument som färdigställts stegvist.

Landskapens interaktions- och styrningsprocess utvecklas vid statsrådet utifrån information och erfarenheter. Deltagarna i och beredarna av förhandlingsdagarna kommer att få en elektronisk enkät, och resultaten från enkäten borde bli färdiga före den 17 maj 2019.

Om förhandlingsdagarna om verksamheten och ekonomin etableras, kommer de att ordnas varje kalenderår under slutet av januari och början av februari.