Styrning inom området för trafik och transport 

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde är samarbetet mellan statsrådet och landskapen i huvudsak av strategisk natur och går ut på styrning via lagstiftning, informationsstyrning och delvis också ekonomistyrning. Inom området för trafik och transport är väghållning en av de centrala uppgifter som överförs till landskapen, och i fortsättningen är det Trafikledsverket som ansvarar för väghållningen. Kommunikationsministeriet leder och övervakar verksamheten.

Det statliga landsvägsnätet kommer även framöver att ägas av staten. Väghållning är ett uppdrag som landskapen utför på uppdrag av staten, och de landskap som sköter väghållningen i ett visst väghållningsområde anvisas särskild finansiering från staten utifrån avtal om finansiering av väghållning. Trafikledsverket förhandlar med landskapen om hur finansieringen allokeras.

De uppgifter som finansieras med allmän täckning svarar landskapen själva för och det är också landskapen som ordnar verksamheten. Landskapen och kommunikationsministeriet förhandlar om de mål som eftersträvas med verksamheten och om hur verksamheten ska ordnas. Ministeriet styr samarbetet i huvudsak med hjälp av författningar och olika slag av information, såsom anvisningar och rekommendationer. Den allmänna finansieringen omfattar trafiksystemplanering, offentlig persontrafik, mobilitetsstyrning, byggande av flygplatser och statsunderstöd till enskilda vägar.