Styrning av miljöuppgifter

De självstyrande landskapen sköter de miljöuppgifter som lagstiftningen anger med de resurser som fastställts i samband med förhandlingarna om verksamheten och ekonomin. Landskapen ska också i enlighet med integreringsprincipen beakta miljömålen i sina övriga uppgifter.

Målet är att för miljöuppgifternas del ta fram samarbetsformer som bygger på äkta interaktion, där landskapet, regionens kommuner, andra aktörer och staten tillsammans i egenskap av samarbetspartner arbetar för god miljöstatus. Bland annat den landskapsvisa informationen för uppföljning av miljöns tillstånd och tillhörande översikter kommer att utgöra ett centralt redskap i informationsledningen, som bygger på partnerskap. Landskapet kan i egenskap av sektorsövergripande aktör effektivt främja hållbar utveckling, ett koldioxidsnålt samhälle, energieffektivitet, klimatmålen och cirkulär ekonomi.

Miljöministeriet ordnar årligen miljödagar för sina samarbetspartner, och då behandlas frågor och framtida utmaningar som är strategiskt viktiga för sektorn. Under miljödagarna diskuteras den föränderliga omvärlden tillsammans med ett flertal intressegrupper (landskap, kommuner, näringslivet, organisationer etc.), och dessa fastställer en gemensam utvecklingsriktning och vision