Styrning av livsmedels- och naturresurssektorn

Ministeriet ordnar årligen två möten med landskapen: på våren en strategidag för landskapen och de myndigheter och institutioner som sköter ansvarsområdets uppgifter samt varje höst landskapsspecifika diskussioner. Ytterligare är växelverkan och informationsstyrningen i  ansvarsområdets uppgifter kontinuerlig mellan ledningen och experterna bland annat i form av nätverksträffar och utbildning. Genom denna kontinuerliga växelverkan tas också fram information om lägesbilden som används som underlag i strategi- och substansdiskussionerna.

Livsmedels- och naturresurssektorns strategidiskussion

En strategidiskussion för hela livsmedels- och naturresurssektorn hålls årligen i maj-juni. I diskussionen deltar utöver landskapsledningen ministeriets högsta ledning samt Livsmedelsverkets, Finlands skogscentrals, Forststyrelsens, Finlands viltcentrals, Lantmäteriverkets, Naturresursinstitutets, Finlands miljöcentrals och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets (Luova) högsta ledning. Deltagarna behandlar livsmedels- och naturresurssektorns framtida utmaningar med målet att utforma en gemensam strategisk vision.

Landskapsspecifika substansdiskussioner

Diskussionerna ordnas i oktober-november mellan ledningen som svarar för landskapets verksamhet samt ministeriets och Livsmedelsverkets ledning. Målet är att skapa en lägesbild och stödja landskapets verksamhet. I januari lämnar ministeriet resultaten från dessa diskussionsmöten för behandling i statsrådets gemensamma styrningsprocess och därigenom för användning i planen för de offentliga finanserna (JTS).